Innenlands vannveier

Kommisjonsdirektiv 2009/56/EF av 12. juni 2009 som retter direktiv 2008/126 som endrer Europaparlamentets- og Rådsdirektiv 2006/87/EF om tekniske krav til skip som seiler på innenlandske vennveier...

COMMISSION DIRECTIVE 2009/56/EC of 12 June 2009 correcting Directive 2008/126/EC amending Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels, as regards its date of transposition...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.07.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Basisrettsakten direktiv 2006/0087 er tatt inn EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 89/2007. Direktivet er ikke gjennomført i norsk rett, jf. vurderingen nedenfor.

Endringsdirektivet som er gjenstand for dette EØS-notatet ble fastsatt 13. juni 2009.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/56/EF korrigerer en dato inntatt i direktiv 2008/126/EFs artikkel 2 og som gjelder tidspunktet for gjennomføring av basisrettsakten. Den nye datoen er satt til 30. juni 2009.

Merknader

 Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Det følger av artikkel 23 i basisrettsakten, direktiv 2006/0087, at direktivet kun får anvendelse i medlemsstater som har opprettet innenlands vannveier iht. artikkel 1 i samme direktiv.

Etter diskusjoner i EFTA og med Kommisjonen vedtok ESA i 1996 samme prosedyre som Kommisjonen ved å legge til grunn at EFTA-stater som ikke har innenlands vannveier eller flåte til slik transport under nasjonalt flagg, ikke er pålagt å implementere rettsaktene om innenlands vannveier.

Andre opplysninger

Direktiv 2009/56 er EØS-relevant (for det tilfellet at en EFTA-stat har eller vil opprette vannveier iht. direktiv 2006/87 artikkel 1.) Norge har ikke opprettet transportårer som faller inn under bestemmelsene i nevnte artikkel. Gjennomføring i norsk rett skal følgelig ikke finne sted på nåværende tidspunkt.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/0056/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/0087/EF
Celexnr.: 32009L0056

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.06.2009
Frist returnering standardskjema: 27.07.2009
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen