Kontrollprogram for plantevernmiddelrester

Kommisjonsforordning (EF) nr. 901/2009 av 28. september 2009 angående et koordinert flerårig felles kontrollprogram for 2010, 2011 og 2012 for å sikre at grenseverdiene for rester av plantevernmidler overholdes og for å vurdere forbrukernes eksponering for rester av plantevernmidler i og på nærin...

Commission Regulation (EC) No 901/2009 of 28 September 2009 concerning a coordinated multiannual Community control programme for 2010, 2011 and 2012 to ensure compliance with maximum levels of and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.07.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Forslaget til kontrollprogram er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten etablerer et koordinert flerårig felles kontrollprogram for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse for 2010, 2011 og 2012. Programmet for 2010 og 2011 ble vedtatt ved forordning (EF) nr. 1213/2008, men da det er anledning til å gjøre endringer fra år til år er disse revurdert og forordning (EF) nr. 1213/2008 er opphevet. Det nye programmet omfatter også 2012. Det angis en rekke kombinasjoner av stoffer og næringsmidler som skal analyseres og hvor mange prøver de enkelte medlemsland skal ta av hvert næringsmiddel. I tillegg skal det tas 10 prøver av barnemat som inneholder hovedsakelig grønnsaker, frukt eller korn samt én prøve av økologiske produkter. Grenseverdier for barnemat er ikke en del av regelverket for rester av plantevernmidler, men er fastsatt i andre regelverk (barnematdirektivet). I 2010 skal også melk og svinekjøtt analyseres, mens det for 2011 skal tas prøver av fjørfekjøtt og lever. Enkelte analyser kan bare utføres med "single residue" metoder, noe som er dyrere og mer arbeidskrevende enn "multi residue" metoder som vanligvis blir brukt. En del analyser er frivillige i 2010, men å unnlate å foreta dem skal begrunnes med en kost-/nytteanalyse. Forslag til kontrollprogram for 2010 skal sendes Kommisjonen og EFSA innen 31. september 2009 og resultatene skal rapporteres innen 31. august 2011.

Merknader

Forordningen må inkorporeres i norsk regelverk ved forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget er forelagt Bioforsk Plantehelse, seksjon Pesticidkjemi som mener at der det er behov for nye analysemetoder, skal de kunne utvikles men at det vil kreve en del ressurser.

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Men fordi Norge ikke står på oversikten i forordningens vedlegg II over hvor mange prøver hvert medlemsland skal ta av det enkelte næringsmiddel, må det utformes en tilpasningstekst som sier at Norge skal ta like mange prøver som de minste medlemslandene, dvs. 12 for hver single residue metode som benyttes og 15 for hver multi residue metode. Mattilsynet foreslår derfor følgende tilpasningstekst til rettsakten:

"The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaptation:

In Annex II the following shall be added:

NO 12 (*)

15 (**)"

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2009)901
Rettsaktnr.: 901/2009
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32009R0901

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.10.2009
Frist returnering standardskjema: 16.11.2009
Dato returnert standardskjema: 18.12.2009
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.10.2009
Høringsfrist: 15.01.2010
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen