Kosttilskudd og beriking - endring i positivlister

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1170/2009 av 30. november 2009 om endring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF og Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 når det gjelder positivlistene om vitamin- og mineralforbindelser som kan tilsettes næringsmidler, inkludert kosttilsku...

Commission Regulation (EC) No 1170/2009 of 30 November 2009 amending Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of Council and Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council as regards the lists of vitamin and minerals and their forms that can be added to food...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.07.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Prosessen i EFTA

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Beslutningsprosessen i EU

Saken ble lagt fram til diskusjon på møtet i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse (SCFCAH) 22. juni 2009. Saken har ikke vært behandlet i EUs arbeidsgruppe for kosttilskudd og tilsetning av vitaminer og mineraler og visse andre stoffer til mat. Det ble diskusjoner om stoffet bor i møtet 22. juni 2009, men Europakommisjonen understreket at diskusjonen vedrørende bor er avsluttet.

Saken ble på nytt lagt fram til diskusjon i SCFCAH-møtet 15. juli 2009. Kommisjonen pekte på at vedleggene i den foreslåtte forordningen ikke bare inneholder endringene, men vedleggene vedtas på nytt og erstatter i sin helhet de eksisterende vedleggene i kosttilskuddsdirektivet og berikningsforordningen. Det er denne løsningen som teknisk sett gir det beste resultatet. Utkast til forordning ble vedtatt i SCFCAH-møtet 15. juli 2009. Forordningen fikk ikke KOM-nr. EØS-notatet ble derfor av tekniske grunner ikke oppdatert til trinn 2 (EØS-foreløpig posisjonsnotat), men direkte overført til trinn 3 etter at rettsakten ble publisert i EU 1.12.2009.

Sammendrag av innhold

Kosttilskuddirektivet 2002/46/EF og berikingsforordningen (EF) nr. 1925/2006 inneholder begge lister over hvilke vitamin- og mineralforbindelser som kan brukes i kosttilskudd og matvarer. Nye vitamin- og mineralforbindelser kan inkluderes på positivlistene til kosttilskuddirektivet og berikingsforordningen dersom forbindelsene er helsemessig trygge og har god biotilgjengelighet, jf. henholdsvis fortekst 11/art. 4.5 og art. 3). Forordning (EF) nr. 1170/2009 inkluderer en rekke nye vitamin- og mineralforbindelser på vedleggene til kosttilskuddirektivet og berikingsforordningen. Forbindelsene har vært tillatt brukt i en overgangsperiode som opphører 31. desember 2009. EFSA har vurdert alle de nye forbindelsene. Forordningen trer i kraft i EU 20. desember 2009. Bor og silisium er nye tillatte mineraler på vedlegg 1.

Merknader

Rettsakten krever endring av henholdsvis forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd og forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler. Administrative og økonomiske konsekvenser:  Rettsakten antas ikke å få noen administrative konsekvenser for Mattilsynet. Rettsakten antas heller ikke å få økonomiske konsekvenser for Mattilsynet eller næringen. Det er positivt at positivlistene utvides med forbindelser som EFSA har vurdert som helsemessig trygge og har god biotilgjengelighet. Dette innebærer at industrien har et større spekter av stoffer å velge mellom ved produksjon av kosttilskudd og ved tilsetning av vitaminer og mineraler til matvarer. Sakkyndige instansers merknader:

Spesialutvalget ble forelagt faktanotatet til orientering i møte 18. september 2009. Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.  

Vurdering

EFSA har vurdert de nye forbindelsene som inkluderes på listene som helsemessig akseptable. Mattilsynet legger EFSA-vurderingene til grunn. Bor og silisium er to nye forbindelser som er kommet på positivlisten og som ikke har vært tillatt i Norge tidligere. Det bør derfor settes nasjonale maksiumsgrenser for disse stoffene i kosttilskudd. Folkehelseinstituttet har etter forespørsel fra Mattilsynet foreslått maksiumsgrenser for silisium og bor. Maksimumsgrensen for silisium er satt til 400 mg/dag og for bor er det satt en maksiumsgrense i området fra 1-3 mg/dag. Det foreligger ikke tilstrekkelig vitenskapelige data for å etablere Upper Level (UL) for bor. EFSA har i 2004 foreslått en UL for bor på 10 mg/dag for voksne. Denne verdien er basert på tilgjengelige dyrestudier. For ikke å overstige UL for bor på 10 mg/person/dag, vil Mattilsynet sette den nasjonale maksimumsgrensen for bor på 1 mg/dag. Det er videre stor vitenskapelig usikkerhet om hvor stort kosttinntaket av bor er i befolkningen. De nye nasjonale maksimumsgrensene for silisium og bor vil gjelde inntil det fastsetes felles maksimumsgrenser i EU. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rent teknisk er det ikke mulig å sette inn mer enn en basisrettsakt i feltet "Nøkkelinformasjon" ovenfor. Denne forordningen har to basisrettsakter: direktiv 2002/46/EF og forordning (EF) nr. 1925/2006. Sistnevnte mangler i feltet ovenfor.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1170/2009
Basis rettsaktnr.: 0046/2002
Celexnr.: 32009R1170

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.12.2009
Frist returnering standardskjema: 22.01.2010
Dato returnert standardskjema: 15.01.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 114/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.08.2010
Høringsfrist: 23.09.2010
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker