Kriterier for klasseselskapers arbeidsinnsats

Kommisjonsvedtak 16. juni 2009 om kriterier som legges til grunn for å bestemme om arbeidsinnsatsen til et klasseselskap som opptrer på vegne av en flaggstat kan vurderes som en uakseptabel trussel mot sjø- og miljøsikkerheten...

COMMISSION DECISION of 16 June 2009 on criteria to be followed in order to decide when the performance of an organisation acting on behalf of a flag State can be considered an unacceptable threat to safety and the environment...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.07.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

KOM(2009)491 ble vedtatt av Kommisjonen den 16. juni 2009.

Norge har deltatt i EMSAs arbeide vedrørende kriteriene som er inntatt i vedlegg I til vedtaket.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtaket som vurderes i notatet her bestemmer kriterer som skal legges til grunn for å vurdere om et klasseselskaps arbeidsinnsats på tilsynsområder hvor flaggstatene har delegert tilsynskompetanse, er av en slik karakter at det skapes en uakseptabel trussel for sjø- og miljøsikkerheten.

I vedtakets artikkel 2 vises det til vedlegg I som inntar målekriterier utarbeidet av EMSA. Kriteriene får anvendelse for å avgjøre om et klasseselskaps arbeidsinnsats på tilsynsområder som er delegert av en flaggstat, utgjør en trussel mot sjø- og miljøsikkerheten.

I vedtakets artikkel 3 første ledd gis Kommisjonen kompetanse til også å ta hensyn til resultatet av domstolsbehandling hvor et klasseselskaps culpøse handling eller unnlatelse (forsett/grov uaktsomhet) er vurdert som den sannsynlige årsaken til en sjøulykke og hvor handlingen/unnlatelsen skyldes systemsvikt.

I artikkel 3 andre ledd skal Kommisjonen se hen til sakens alvorlighet og om det foreligger gjentakelse eller andre forhold som avdekker klasseselskapets forsømmelse av å reparere systemsvik angitt i første ledd.

Artikkel 4 gis Kommisjonen kompetanse til å vurdere kriterene som fremgår av vedlegg I.

Artikkel 5 bestemmer at medlemsstatene skal benytte en rapporteringsmal inntatt i vedlegg II.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige vil være begrenset til selve gjennomføringen av vedtaket i norsk rett, samt nødvendige endringer i avtaler som Nærings- og handelsdepartementet har inngått med anerkjente klassifiseringsselskaper.

Artikkel 14 første ledd bokstavene a) og b) i forordning 391/2009/EF (klasseforordningen) hjemler Kommisjonsvedtak 2009/491.

Vedtaket utfyller bestemmelser tatt inn i direktiv 94/57 (klassedirektivet) artiklene 4 og 12. Direktiv 94/57 oppheves ved direktiv 2009/15/EF artikkel 14 som sammen med klasseforordningen viderefører gjeldende rett vedrørende klasseselskaper som er delegert tilsynskompetanse og medlemsstatenes tilhørende forpliktelser.

Sakkyndige instansers merknader

Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av havforurensning (COSS) har vurdert og anbefalt kriteriene som inntas i vedlegg I til vedtaket.

Vurdering

Vedtak KOM(2009)491 vurderes i sammenheng med forording 391/2009 og direktiv 2009/15 (se eget EØS-notat om disse rettsaktene). Et felles overvåkningsregime, jf. kriterier inntatt i vedlegg I til vedtaket, som baserer seg på opplysninger som fremkommer fra Paris MOUs, Tokyo MOUs og US Coast Guards tilbakeholdelse av skip pga. manglene oppfyllelse av bestemmelser hjemlet i internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, vurderes som et nyttig verktøy for å bedre klasseselskapenes fokus og tilhørende arbeidsinnsats for derigjennom å øke sjø- og miljøsikkerheten.

Andre opplysninger

Kommisjonsvedtaket er EØS-relevant og akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2009)491
Rettsaktnr.: 2009/0491/EF
Basis rettsaktnr.: 0391/2009/EF
Celexnr.: 32009D0491

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen