Leketøydirektivet 2009

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF av 18. juni 2009 om sikkerhetskrav til leketøy...

Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.07.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.08.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIII. Leketøy

Status

Det nye leketøydirektivet ble vedtatt av EU-parlamentet den 18. desember 2008 og endelig vedtatt av Rådet 18. juni 2009. Direktivet ble publisert i Den Europeiske Unions Tidende den 30. juni 2009 og trer i kraft den 20. dagen etter publiseringen. Ikrafttredelsesdato blir følgelig den 20. juli 2009. EØS statene er gitt en frist for implementeringen av direktivet i nasjonal rett til senest 20. januar 2011. Direktivet skal håndheves fra 20. juli 2011. For å gi bransjen tilstrekkelig tid til å tilpasse seg kravene i direktivet, er det fastsatt en overgangsperiode på to år etter direktivets ikrafttredelse hvor leketøy som tilfredsstiller kravene i tidligere leketøydirektiv 88/378/EF fortsatt kan bringes i omsetning. Overgangsperioden for så vidt angår kravene vedrørende kjemikalier, er fastsatt til fire år slik at det er mulig å utvikle nødvendige harmoniserte standarder for å overholde direktivets krav.

Direktivet vil implementeres i norsk rett i form av en ny leketøyforskrift som utarbeides av DSB og SFT i samarbeid.

Sammendrag av innhold

Den 18. juni 2009 ble det vedtatt et nytt direktiv om sikkerhet ved leketøy som skal erstatte det 20 år gamle direktivet 88/378/EF. Grunnet den tekniske utviklingen på leketøymarkedet, oppstiller det nye leketøydirektivet nye og strengere sikkerhetskrav for å håndtere de nye farene forbundet med leketøy. Videre har revisjonen til formål å styrke produsenters og importørers ansvar for markedsføring av leker, samt forsterke medlemsstatenes forpliktelser innen markedsovervåkning. Hovedelementene i forslaget er følgende: 1) Fokus på å styrke sikkerhetskravene for leker:     
    • Bruk av kjemikalier i leker (må være i samsvar med direktiv 1907/2006/EF - REACH). Direktivet oppstiller forbud mot bruk av kreftfremkallende stoffer (såkalte CMR-stoffer: ”carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction”), lavere tillatt grense for bruk av kjemiske stoffer som bly og kvikksølv, og forbud mot eller krav om merking i forhold til allergifremkallende dufter eller parfymer (jf. direktiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter).
    • Oppdaterte sikkerhetskrav i forhold til kvelning – ”choking and suffocation” (fysiske og mekaniske krav).
    • Plikt for produsenten til å utstyre produktet med advarsler. Revisjonen har her til formål å supplere de allerede eksisterende krav på området.
    • Forbud mot at visse produkter markedsføres sammen med fødevarer. Under det nåværende direktivet er ikke dette regulert. I det reviderte direktivet oppstilles det bl.a forbud mot at man må konsumere maten for å få tilgang til leken, krav om at leken skal markedsføres i en separat pakning i forhold til maten, mv.
    • Klargjøring av de generelle sikkerhetskravene.Dagens sikkerhetskrav har skapt visse tolkningsproblemer, særlig fordi de generelle sikkerhetskravene refererer til forutsigbar (”forseeable”) bruk av leken ved å ta i betraktning barns normale atferd (”normal behaviour of children”), noe som kan resultere i en snever forståelse av de sikkerhetsmessige problemstillinger. Videre er det essensielt å klargjøre de generelle sikkerhetskrav, da dette er det eneste rettslige grunnlag for å trekke et farlig produkt ut av markedet i de situasjoner hvor nye risikoer blir oppdaget, og som følgelig ikke er dekket av en spesifikk standard. Se nærmere om dette under behandlingen av forholdet til det alminnelige produktsikkerhetsdirektivet (direktiv 2001/95/EF).

 2) Mer effektiv og samstemt håndhevelse av direktivet:
    •    Styrking av medlemsstatenes markedskontrolltiltak under det alminnelige produktsikkerhetsdirektivet 2001/95/EF, bl.a ved å tildele markedskontrollmyndighetene spesielle former for kompetanse.
    •    Oppdaterer av hva slags dokumentasjon leketøysprodusenter og importører må oppbevare tilgjengelig for markedskontrollmyndighetene, nærmere bestemt informasjon om hvilke komponenter og materialer som har blitt brukt i leken.
    •    Plikt for produsentene til å legge til rette for samsvarsvurdering.
    •    Regler om testing ved uavhengige testlaboratorier.
    •    Understreker importørens ansvar for leketøyets sikkerhet.
    •    Understreker at CE-merkingen skal være synlig.
    •    Pålegger medlemsstatene å sørge for strengere tilsyn på markedet og grensekontroller.
    •    Pålegger medlemsstatene å ha sanksjoner mot overtredelse av direktivet.

Forholdet til eksisterende regelverk1)     Forholdet til varepakken. Rådsbeslutning 768/2008/EF (felles rammeverk for markedsføring av produkter, se eget faktaark) oppstiller standardartikler som skal bli benyttet i senere ny metode - direktiver. For å oppnå konsistens i forhold til andre sektorspesifikke produktregelverk, inneholder det nye leketøysdirektivet følgende horisontale bestemmelser som nevnt i Rådsbeslutning 768/2008/EF:

    •    definisjoner,
    •    generelle forpliktelser for økonomiske operatører
    •    antakelse om at sikkerhetskravene er oppfylt
    •    samsvarsvurdering,
    •    formell protest mot harmoniserte standarder,
    •    bestemmelser om CE-merking,
    •    prosedyrer for å håndtere produkter som representerer en risiko,
    •    mv. Direktivet viser også til varepakkens forordning 765/2008/EF art 15-29 om akkreditering og markedskontroll (se eget faktaark).

  2)     Forholdet til det alminnelige produktsikkerhetsdirektivet (APSD) – direktiv 2001/95/EF. Det reviderte direktivet har også til formål å klargjøre forholdet mellom leketøysdirektivet og det alminnelige produktsikkerhetsdirektivet. Det reviderte direktivet angir at APSD får anvendelse også på leker, med mindre det er særbestemmelser med samme formål i leketøysdirektivet (lex specialis).  Som nevnt ovenfor var et viktig formål med revisjonen av leketøysdirektivet å klargjøre definisjonen av de grunnleggende sikkerhetskrav. Årsaken til det er at dette – sammen med artikkel 13 i APSD - er eneste hjemmel for å fjerne farlige leker som inneholder ”nye trusler”, og som derfor ikke er dekket av en standard. Et aktuelt eksempel her er magnetiske leketøy, se eget EØS-notat om dette.

Merknader

Forrige leketøydirektiv 88/378/EF er gjennomført i norsk rett i forskrift av 4. januar 1996 nr. 7 om sikkerhet ved leketøy fastsatt med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven). Forskriften forvaltes av Justis- og politidepartementet (JD) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljøverndepartementet (MD) og Statens forurensningstilsyn (SFT). DSB fører tilsyn med at den delen av forskriften som omhandler fysiske og mekaniske egenskaper, brann- og eksplosjonsegenskaper og elektriske og radioaktive egenskaper ved leketøy følges. Det sammme gjelder emballasje og relevant merking. SFT fører tilsyn med at den delen av forskriften som omhandler kjemiske, hygieniske, støyende og biologiske egenskaper ved leketøy, samt emballasje og relevent merking, følges.  

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2008)9
Rettsaktnr.: 2009/48/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009L0048

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.07.2009
Frist returnering standardskjema: 13.08.2009
Dato returnert standardskjema: 25.08.2009
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker