Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Skipsutstyrsdirektivets 5. endring

Kommisjonsdirektiv 2009/26/EF 6. april 2009 som endrer direktiv 96/98/EF om skipsutstyr...

COMMISSION DIRECTIVE 2009/26/EC of 6 April 2009 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.07.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXXII. Skipsutstyr

Status

Direktiv 2009/26/EF ble vedtatt av kommisjonen den 6. april 2009 etter forutgående konsultasjoner med medlemsstatene. Direktiv 2009/26/EF ble sendt på begrenset høring til Tekniske kontroll organ og hovedorganisasjoner den 3. juli 2009.

Sjøfartsdirektoratet mottok ingen kommentarer mht. endringer inntatt i direktiv 2009/26/EF.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/26/EF fastsetter den 5. endringen av direktiv 96/98 om skipsutstyr. Endringene skjer på bakgrunn av nye eller endrede internasjonale standarder som får anvendelse for godkjenning av utstyr som plasseres om bord på medlemsstatenes skip.

I Kommisjonsdirektiv 2009/26/EF er det inntatt nye materielle krav vedrørende godkjenning av utstyr som skal markedsføres og anbringes om bord i medlemsstatenes skip. De nye materielle kravene følger av endringer og tillegg i internasjonale konvensjoner og tilhørende testing- og prøvingsstandarder siden tidspunktet for sist gang Rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr ble endret (30. juni 2008).

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) og de europeiske standardiserings­organisasjonene (IEC, ITU) har fastsatt standarder, inkludert detaljerte testing- og utprøvingsstandarder for en rekke av produktene som er tatt inn i vedlegg A.2 til skipsutstyrsdirektivet (A.2. er for utstyr det ennå ikke finnes detaljerte internasjonale standarder for). Det er også utarbeidet testing- og utprøvingsstandarder for utstyr som ikke er inntatt i vedlegg A.2 til skipsutstyrsdirektivet. Utstyr som det nå derfor foreligger relevante testing- og utprøvingsstandarder for, er følgelig tatt inn i vedlegg A.1 eller flyttet fra vedlegg A.2 til A.1.

De vesentligste endringene som følger av direktiv 2009/26/EF gjelder oppdaterte og nye referanser til de relevante (IMO) konvensjonene og tilhørende instrumenter samt testing- og prøvingsstandarder som kommer til anvendelse i forbindelse med godkjenning av utstyr som plasseres i markedet med tanke på anbringelse og installasjon om bord på medlemstatenes skip.

Totalt er det i tillegg til eksisterende produktene i vedlegg A.1, tatt inn 14 produkter fra vedlegg A.2. 4 er nye produkter som det nå foreligger internasjonale standarder for testing og godkjenningskrav for.

Sakkyndige instansers merknader

Endringene som er inntatt i direktiv 2009/26/EF er gjennomgått og godkjent av Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av hav forurensning (COSS).

Vurdering

Basisrettsakt 96/98/EF er gjennomført ved forskrift 29. desember 1998 nr. 1455 om skipsutstyr (skipsutstyrsforskriften) som er gjeldende norsk rett vedrørende krav til godkjenning av produkter som skal anbringes om bord i norske skip hvor det er krav til internasjonale og nasjonale sertifikater. Endringsdirektiv 2009/26/EF gjelder endringer som følger av folkeretten som Norge er forpliktet til gjennomføre som konvesjonspart til SOLAS og MARPOL (den internasjonale sjøfartsorganisasjonen). Direktivet krever derfor ingen ytterligere endringer i norsk rett.

Det får ingen nye økonomiske eller administrative konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge.

Direktiv 2009/26/EF har EØS relevant tekst og endringene kan aksepteres av Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/0026/EF
Basis rettsaktnr.: 1996/0098/EF
Celexnr.: 32009L0026

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.05.2009
Frist returnering standardskjema: 25.06.2009
Dato returnert standardskjema: 30.10.2009
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.07.2009
Høringsfrist: 25.07.2009
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen