Forsiden

EDB-direktivet

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/24/EF av 23. april 2009 om rettslig beskyttelse av dataprogrammer (kodifisering)...

Directive 2009/24/EC of the European Parliament and the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs (Codified version)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.06.2009

Spesialutvalg: Immaterialrett

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kulturdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVII. Opphavsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivet ble vedtatt i EU 23. april 2009 og trådte i kraft 25. mai 2009. I avgjørelse i EØS-komiteen nr. 39/2011 av 1. april 2011 ble rettsakten innlemmet i EØS-avtalen (vedlegg XVII) med ikrafttredelse 2. april 2011. Samtidig ble rådsdirektiv 91/250/EØF tatt ut av avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen arbeider for kodifisering av regelverk som har blitt endret mange ganger. En kodifisering samler og innarbeider tidligere rettsakter i en ny rettakt. Kodifisering er en teknisk øvelse som ikke endrer det substansielle innholdet i regelverket, det foretas kun formelle endringer som er nødvendig av hensyn til selve kodifiseringen. Formålet med en slik kodifisering er å unngå et svært fragmentert regelverk fordelt på for eksempel et opprinnelig direktiv og mange endringsdirektiv.

Direktiv 91/250/EF om rettslig beskyttelse av edb-programmer er endret flere ganger. For å gjøre direktivet med tilhørende endringsdirektiver mer oversiktlig, har EU gjennom direktiv 2009/24/EF kodifisert det tidligere direktivet. Samtidig oppheves det tidligere direktivet.

Direktivet regulerer opphavsrettslige beføyelser over datamaskinprogram.

Merknader

Direktiv 91/250/EF er implementert i norsk rett i lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) §§ 39g, 39h og 39i. Kodifiseringsdirektivet inneholder ingen realitetsendringer. Det er ikke behov for endringer i norsk rett som følge av det nye direktive og det vil følgelig heller ikke ikke være behov for å sende forslag til lovendring på høring. Rettsakten medfører ingen endrede administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Direktivet ble behandlet i Spesialutvalget for immaterialrett 25. juni 2009 (skriftlig prosedyre).

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 15 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2008)23
Rettsaktnr.: 2009/24/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009L0023

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.05.2009
Frist returnering standardskjema: 09.07.2009
Dato returnert standardskjema: 29.06.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 039/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.12.1992
Dato for faktisk gjennomføring: 04.12.1992
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.05.2011

Lenker