Forordning 308/2009 som endrer 1013/2006

Kommisjonsforordning (EF) nr. 308/2009 av 15. april 2009 som endrer vedlegg IIIA og VI til parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 om grensekryssende avfallstransporter...

Comission Regulation (EC) No 308/2009 of 15 April 2009 amending, for the purposes of adaptation to scientific and technical progress, Annexes IIIA and VI to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.06.2009

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Sammendrag av innhold

Forordning 208/2009 endrer forordning 1013/2006 om grensekryssende avfallstransporter som er implementert i norsk rett i avfallsforskriften kapittel 13. Det gjøres endringer i vedlegg IIIA og vedlegg IV til forordning 1013/2006.

Vedlegg IIIA inneholder en liste over fire avfallsblandinger som EU mener kan sendes i henhold til artikkel 18 om "General information requirement". Dette gjelder:

a) blandinger av avfall av metaller og legeringer (B1010) og non-ferrous metallskrap (B1050).

b) blandinger av avfall av metaller og legeringer (B1010) og kobber/kobberlegeringer (B1070).

c) blandinger av slagg fra edelmetaller og kobber (GB040 og enkelte typer sink- og aluminiumavfall (B1100) uten kobber.

d) blandinger av slagg fra edelmetaller og kobber (GB040) med enkelte typer kobberholdig avfall (B1070) og (B1100).

Vedlegg IV inneholder registreringsskjema for forhåndsgodkjente mottaksanlegg, dvs anlegg som mottakermyndigheten har forhåndsgodkjent iht. art. 14. Videre er mengdeenheten i vedlegget oppdatert fra kg/l til tonn (megagram, Mg) i samsvar med enhetsbetegnelsene i resten av forordningen.

Merknader

Endringene i vedlegg VI er tilnærmet en korrektur og uten praktisk betydning. Forordningens øvrige skjema er allerede redigert i tonn (Mg). Videre er det for tiden ingen forhåndgodkjente anlegg i Norge, og få i utlandet.

Endringene i vedlegg IIIA vil representere en forenkling for transporter av relevante avfallsblandinger. Frem til nå har slikte blandinger måttet følge den tunge prosedyren med "skriftlig forhåndsmelding og samtykke" jf. art. 4-17. Disse blandingene kan nå sendes tilnærmet som en vanlig råvare. Det forutsettes uansett at avfallet sendes til gjenvinning i Europa, og at det ikke er forurenset eller blandet med andre typer avfall.

Endringene er vedtatt ut fra en vurdering om at transport og gjenvinning av slike avfallsblandinger ikke utgjør vesentlig fare for helse og miljø, og at det derfor ikke er behov for myndighetskontroll.

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Statens forurensningstilsyn har ikke registrert søknader om import eller eksport fra Norge som omfattes av disse forenklingene, og konsekvensene anses derfor som marginale.

Endringene vil ikke ha nevneverdig konsekvenser, verken økonomisk eller administrativt, og bør inntas i avfallsforskriften som en del av forordning 1013/2006.

Sakkyndige instansers merknader

Statens forurensningstilsyn mener at konsekvensene er så små at det ikke er nødvendig med offentlig høring.

Endringsforordningen er behandlet på møte i EØS-spesialutvalget for miljø 04.06.2009.

Vurdering

Endringene er av teknisk art og anses uproblematiske i forhold til norsk miljøpolitikk. Endringene kan heller ikke ventes å ha konsekvenser av betydning for aktører innen grensekryssende transport av avfall.

Til en viss grad er endringene en følge av Norges (og EUs) forpliktelser etter Basel-konvensjonen om grensekryssende transport av farlig avfall.

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 308/2009
Basis rettsaktnr.: 1013/2006
Celexnr.: 32009R0308

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.04.2009
Frist returnering standardskjema: 10.06.2009
Dato returnert standardskjema: 02.09.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 150/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen