Kommisjonsbeslutning av 20 april 2009 om etablering av en ekspertgruppe for sikkerhet til de europeiske GNSS-systemene...

Kommisjonsbeslutning av 20 april 2009 om etablering av en ekspertgruppe for sikkerhet til de europeiske GNSS-systemene...

Commission decision of 20 April 2009 - establishing an expert group on the security of the European GNSS systems...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.06.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsbeslutning 2009/334/EC ble publisert i OJ 21. april 2009. Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen 4. desember 2009 gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 159/2009, og trådte i kraft 5. desember 2009.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutningen vedtar opprettelsen av en ekspertgruppe for sikkerhet for de europeiske GNSS systemene. Ekspertgruppen skal bistå Europakommisjonen i GNSS-relaterte sikkerhetsspørsmål. Ekspertgruppen skal bestå av:


1. En representant fra hvert medlemsland
2. En representant fra Kommisjonen
3. Observatører fra GNSS Supervisory Authority (GSA), European Space Agency (ESA) og Secretary-General of the Council of the European Union/High Representative Common Foreign and Security Policy (SG/HR)


I tillegg er det åpnet for deltagelse fra tredjeland. Artikkel 4 punkt 4 behandler Norge og Sveits sin særposisjon i ekspertgruppen. Representanter fra Norge og Sveits inviteres til å delta i ekspertgruppen som observatører på midlertidig basis frem til en avtale mellom partene er inngått. Denne midlertidige ordningen har en maksimum varighet på tre år.


Bakgrunnen for at beslutningen tas inn i EØS-avtalen er at de europeiske GNSS-programmene ble innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning av 8. juli 2009 (94/2009). Deltagelsen i Galileo er regulert gjennom EØS-komiteens beslutning samt en tilknyttet avtale.

Merknader

Norge er sikret deltagelse uten stemmerett i ekspertgruppen gjennom bestemmelser i EØS avtalen. Kommisjonen har henvendt seg til Nærings- og handelsdepartementet for utnevnelse av Norges representanter i ekspertgruppen for sikkerhet. En representant fra Norsk Romsenter og en representant fra Norges sikkerhetsmyndighet er utnevnt.

Sakkyndige instansers merknader

St.prp. nr. 54 (2008-2009) er skrevet i samarbeid UD, FKD, JD, MD og SD, og deres innspill er innarbeidet i proposisjonen. I tillegg har Norsk Romsenter bistått med kvalitetssikring av teksten. Proposisjonen har også vært på høring blant de berørte departementer.

Vurdering

Aktiv deltagelse i ekspertgruppen er viktig for å sikre innflytelse og innsikt i utformingen av sikkerhetsrelaterte forhold knyttet til infrastruktur som har stor samfunnsmessig betydning. Det er planlagt å etablere permanente bakkestasjoner på Svalbard og ved Troll i Antarktis. Ekspertgruppen vil blant annet behandle sikkerhetaspekter knyttet til bakkestasjonene, og som vil få direkte betydning for Norge som vertsnasjon.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2009)334
Rettsaktnr.: 2009/334/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009D0334

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.09.2009
Frist returnering standardskjema: 28.09.2009
Dato returnert standardskjema: 17.09.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 159/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker