Omredigering av særnærdirektivet

Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2009/39/EF 6. mai 2009 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov...

Directive 2009/39/EC of the European Parliament and og the Council of 6 May 2009 on foodstuffs intended for particular nutritional uses...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.06.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.09.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten ble vedtatt i EU 6. mai 2009.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en omredigering av det opprinnelige særnærdirektivet, direktiv 89/398/EF, ved at senere endringer i dette direktivet tas inn. De eneste materielle endringene gjelder nye bestemmelser vedrørende komiteprosedyrer. Dette er gjort gjennom henvisninger til bestemmelser i beslutning 1999/468/EF som fastsetter prosessuelle regler for Kommisjonens beslutninger. Det fremgår av direktiv 2009/39/EF at disse prosedyrebestemmelsene ikke er nødvendig å gjennomføre i nasjonalt regelverk.

Merknader

§ 4 annet ledd i forskrift 21. desember 1993 nr 1382 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (særnærforskriften) oppheves. Bestemmelsen om at Mattilsynet kan gi en midlertidig tillatelse i tråd med en tilsvarende midlertidig tillatelse gitt av Kommisjonen, er ikke i samsvar med direktivet. Kommisjonen vil gi eventuelle midlertidige tillatelser gjennom nytt regelverk som vil bli tatt inn i EØS-avtalen på vanlig måte. Det er ikke hensiktsmessig å ha et nasjonalt godkjenningssystem i tillegg til dette. Ved å oppheve hele leddet vil også henvisningen til tidligere direktiv forsvinne.

I tillegg må henvisninger i forskriftens EØS-henvisningsfelt endres.

Det anses som åpenbart unødvendig å sende forskriftsendringen på høring.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser da innholdet i denne allerede gjelder som norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/39/EF
Basis rettsaktnr.: 2009/39/EF
Celexnr.: 32009L0039

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.05.2009
Frist returnering standardskjema: 06.07.2009
Dato returnert standardskjema: 02.10.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 048/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker