EØS-notatbasen

Oppdatering av EU-forordninga om gjødning

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1107/2008 av 7. november 2008 om endring av europaparlamens- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødning med hensyn til tilpasning av vedlegg I og IV til den tekniske utvikling...

COMMISSION REGULATION (EC) No 1107/2008 of 7 November 2008 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV thereto to technical progress...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.06.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.09.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIV. Gjødsel

Status

Rettsakten er innlemmet  i EØS-avtalen.

Rettstraktata vart vedteke i EU 7. nov 2008.  

Samandrag av innhaldet

Rettstraktaten gjev endringar i tabell A (N-gjødsel) i vedlegg I og det kjem ein ny tabell F i det same vedlegget.  I tillegg er det endra konsentrasjon av jodoppløysning  i dei analysemetodane jod inngår. Tillatne nitrifikasjons- og ureasehemmarar kjem i eigen tabell F i vedlegg I, og oppføringar om nitrifkasjonshemmarar i tabell A går ut. Dette fordi det er ynskjeleg at nitrifikasjons- og urasehemmarar skal brukast i fleire typar gjødning, slik at nitrogen vært frigitt over lengre tid og det blir mindre avrenning av overskotet til omgjevnadane. Blandingar av ammoniumsulfat og kalsiumnitrat (kalksalpeter) har ikkje før vore tillatne som EF-gjødning, men kan no marknadsførast som EF-gjødning. Krava til denne typen gjødning er kome som ein endring i tabell A i vedlegg I.  Bilag IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 inneheld detaljerte skildringar av analysemetodar, som skal brukast for å måla næringsstoffinnhaldet i gjødning. For å få meir korrekte analysesvar er det gjort ein endring i jodkonsentrasjonen i dei analysane jodoppløysning inngår.  

Merknadar

Rettstraktaten krev endringar i forskrift 9. november 2005 nr. 1313 om gjødning som marknadsførast som EF-gjødning. Norske myndigheiter deltar aktivt i arbeidsgruppemøter og er i kontakt med partane det angår. Det har ingen økonomisk administrative konsekvensar verken for private eller myndigheiter i Noreg.  

Merknadar  frå sakkyndige instansar

Rettstraktaten er under vurdering av Spesialutvalget for handelsforenkling der alle departementer er representert. Spesialutvalget er ikkje ferdig med si vurdering.

Vurdering

Mattilsynet meiner rettsakta er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1107/2008
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008R1107

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.11.2008
Frist returnering standardskjema: 26.12.2008
Dato returnert standardskjema: 09.09.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 045/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.08.2009
Høringsfrist: 05.10.2009
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: