Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

POPs - vedleggene IV og V

Kommisjonsforordning (EF) nr. 304/2009 av 14. april 2009 om endring av vedlegg IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004 om håndtering av avfall som inneholder persistente organiske miljøgifter i termiske og metallurgiske produksjonsprosesser...

Commission Regulation (EC) No 304/2009 of 14 April 2009 amending Annexes IV and V to Regulation (EC) No 850/2004 as regards the treatment of waste containing persistent organic pollutants in thermal and metallurgical production processes...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.06.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.08.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsforordning (EF) nr. 304/2009 ble vedtatt 14. april 2009. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 11. juni 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2010.

Sammendrag av innhold

Forodning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forbindelser (POPs) har bestemmelser om produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling av stoffer som omfattes av krav i den globale Stockholm-konvensjonen om persistente organiske forbindelser og ECE POPs-protokollen under konvensjonen om langtransporterte grensekryssende luftforurensning. Forordningen har også bestemmelser om bl.a. overvåkning, informasjonsutveksling og teknisk bistand. Forordning (EF) nr. 850/2004 er hjemlet i EF-traktatens artikkel 175 (1).

På det åttende møtet i partskonferansen under Baselkonvensjonen* ble det vedtatt oppdaterte generelle tekniske retningslinjer for miljømessig forsvarlig håndtering av avfall som inneholder - eller er forurenset med persistente organiske forbindelser (beslutning VIII/16). I teksten som omhandler destruksjon og irreversible omdannelse ble det lagt til en tekst om termisk og metallurgisk produksjon av avfall. Gjennom bestemmelsene i forordning (EF) nr. 304/2009 nedfelles disse oppdaterte retningslinjene i forordning (EF) nr. 850/2004. De nye/oppdaterte retningslinjene utgjør en viktig kilde til vitenskapelige og tekniske fremskritt når det gjelder behandling av avfall som inneholder persistente organiske forbindelser.

*Baselkonvensjonen=konvensjon om grenseoverskridende transport av farlig avfall. Den ble vedtatt i 1989 og trådte i kraft 1992. Norge ratifiserte den i 1990.

Merknader

Forordning 850/2004 om POPs - med senere endringer - er gjennomført i kapittel 4 i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Hovedregelverket ble i sin tid sendt på høring. En gjennomføring av forordning (EF) nr. 304/2009 vil skje ved endringer i produktforskriften. Forordning (EF) nr. 304/2009 er en oppdatering og forbedring av regelverket på området og videre en gjennomføring av oppdatering/forbedring i Baselkonvensjonen. Norge er selvstendig part i de aktuelle internasjonale avtalene. Norske myndigheter deltar aktivt i dette arbeidet og er i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader

Forordning (EF) nr. 304/2009 er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og anses som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2008)462
Rettsaktnr.: 0304/2009
Basis rettsaktnr.: 0850/2004
Celexnr.: 32009R0304

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.05.2009
Frist returnering standardskjema: 26.06.2009
Dato returnert standardskjema: 25.08.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 067/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.06.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen