Fôrtilsetingsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 379/2009 av 8. mai 2009 om godkjenning av nytt bruksområde for 6-fytase EC 3.1.3.26 som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktekalkun, verpehøner, slakteender, avvent smågris, slaktegris og avlspurker (innehaver av godkjenningen Danisco Animal Nutrition, ans...

Commission Regulation (EC) No 379/2009 of 8 May 2009 concerning the authorisation of a new use of 6-phytase EC 3.1.3.26 as a feed additive for chickens for fattening, turkeys for fattening, laying hens, ducks for fattening, piglets (weaned), pigs for fattening and sows (holder of the authorisatio...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.05.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av nytt bruksområde for et enzympreparat av 6-fytase EC 3.1.3.26 produsert av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktekalkun, verpehøner, slakteender, avvent smågris og avlspurker. Preparatet er klassifisert i kategorien zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen fordøyelsesfremmende stoffer og har nr. 4a1640. Innehaver av godkjenningen er Danisco Animal Nutrition/Danisco (UK) Limited, og den er gitt fram til 29. mai 2019.

6-fytase EC 3.1.3.26 produsert av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) er tidligere permanent godkjent som tilsetningsstoff til bruk i fôr til slaktekylling ved forordning (EF) nr. 1743/2006. Det er videre godkjent i 10 år til bruk i fôr til slaktekylling, slaktekalkun, verpehøner, slakteender, avvent smågris, slaktegris og avlspurker ved forordning (EF) nr. 785/2007. Denne rettsakten omhandeler det samme preparatet, men det har en høyere enzymaktivitet.

Hensiken med enzympreparatet er å bedre utnyttelsen av fytinbundet fosfor i fôret. Slik kan tilsatt mengde fosfor i fôret reduseres, utskillelsen av fosfor med gjødsla avtar og reduserer dermed miljøbelastningen. Det skal benyttes i fôr som inneholder over 0,23% fytinbundet fosfor.

EFSA uttalte 10. desember 2008 at deres tidligere uttalelse fra 17. oktober 2006 er fullt ut dekkende for dette preparatet. De bekrefter også at enzymet virker etter hensikten. EFSA påpeker imidlertid at det er nødvendig å bruke verneutstyr når preparatet håndteres. Analysemetoden som er angitt er i samsvar med kravene i forordning (EF) nr 1831/2003. SCFCAH, seksjon fôrvarer støtter godkjenningen.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. Fôrindustrien vil ut fra praktiske og økonomiske forhold vurdere aktualiteten av preparatet. Blir det tatt i bruk, vil det ha positiv miljøpåvirkning da fosforinnholdet i gjødsel og forurensingen ved det reduseres. For Mattilsynet får den ingen konsekvenser. Rettsakten sendes til høring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 379/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0379

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.05.2009
Frist returnering standardskjema: 07.06.2009
Dato returnert standardskjema: 04.08.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.06.2009
Høringsfrist: 29.07.2009
Frist for gjennomføring: 05.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen