Forsiden

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 403/2009 av 14 mai 2009 om godkjenning av aminosyren L-valin som fôrtilsetningsstoff...

Comission Regulation (EC) No 403/2009 of 14 May 2009 concerning the authorisation of a preparation of L-valin as a feed additive....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir godkjenning til aminosyren L-valin med en renhet på minst 98% som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter. L-valin er produsert av Eschericia coli (K-12 AG3314) FERM ABP-10640. Aminosyren er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Aminosyrer og deres salter og analoger og har identifikasjonsnr. 3c3.7.1. Godkjenningen er gitt fram til 3. juni 2019 og er ikke knyttet til noe spesielt firma. Det er ikke behov for å angi andre tilleggsopplysninger enn vanninnholdet i produktet ved markedsføringen. Angitt bruksområde og analysemetode er akseptert av EFSA. Godkjenningen er i samsvar med vedtak i SCFCAH, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II i forskriften. Forslag til endringsforskriften sendes på høring.

L-valin tilhører de essensielle aminosyrene i husdyrernæringen, men det er sjelden det oppstår mangel på den og at den tilsettes fôrblandinger. Fôrindustrien vil vurdere å benytte L-valin ut fra hvilke råvarer som inngår i fôrblandinger til enmagede dyr og eventuelt akvatiske dyr. Siden aminosyrer er dyre råvarer, vil tilsetting i fôret vurderes nøye ut fra dyras behov. Overfôring med aminosyrer medfører økt utskillelse av nitrogen og kan være en forurensingskilde. Bruk av L-valin i fôr har ingen konsekvenser for produktkvaliteten og dermed ikke for forbrukerne.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 403/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0403

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.05.2009
Frist returnering standardskjema: 19.06.2009
Dato returnert standardskjema: 04.08.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.06.2009
Høringsfrist: 29.07.2009
Frist for gjennomføring: 05.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker