Import fjørfe

Kommisjonsforordning (EF) nr. 411/2009 datert 18. mai 2009 om endring av Forordning (EF) nr. 798/2008 som fastsetter liste over tredjestater, områder, soner eller segmenter hvor fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til eller sendes i transitt gjennom Fellesskapet og krav til veterinærsertifik...

Commision regulation ( EC) No 411/2009 of 18 May 2009 amending regulation (EC) No 798/2008 laying down a list of third countries, territories, zones or compartments from which poultry and poultry products may be imported into and transit through the Community and the veterinary certification requ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 20.05.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS/Efta-landene

Sammendrag av innhold

Endringer i sertifikatmodeller ved import til fellesskapet fra tredjeland.

Sertifikatmodell for import av daggamle kyllinger unntatt strutsefugl (DOC) og sertifikatmodell for import av rugeegg fra fjørfe, unntatt strutsefugl (HEP) endres slik at det blir enklere å importere daggamle kyllinger og rugeegg fra Canada selv om de har utbrudd av LPAI. Det vil nå bli mulig å importere daggamle kyllinger og rugeegg fra Canada fra områder hvor det ikke er pålagt restriksjoner. Dette gjøres fordi Canada har vist at de er i stand til å hindre spredning av LPAI, og fordi Canada har gitt Kommisjonen tilfredstillende informasjon om kontrolltiltak og beskrivelse av restriksjoner som blir gjennomført ved utbrud av LPAI.

OIE har nylig gitt retningslinjer for inaktivering av sykdomsfremkallende mikroorganismer. Sertifikatmodell for eggprodukter (EP) endres i tråd med disse retningslinjene. 

Testmetodene for Salmonella Arizona endres for å tillate tredjeland å bruke laboratoriemetoder som er anbefalt av OIE.

I sertifikatmodell for transitt/lagring av visse produkter (vedlegg XI) korrigeres ved at fotnote (2) strykes.

Bestemmelsene ovenfor er gitt med en overgangsperiode frem til 15. juli 2009. Det vil si at de "gamle" sertifikatene kan brukes frem til denne datoen.

Forordningens artikkel 7 endres ved at primærutbrudd av LPAI i tredjeland skal rapporteres til kommisjonen innen 24 timer på samme måte som HPAI og Newcastle disease. 

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 18. desember 2008 nr. 1510 om helsemessige betingelser ved import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.

Implementering av rettsakten medfører ikke plikt til å notifisere ESA.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Retsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 411/2009
Celexnr.: 32009R0411

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.05.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 25.06.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen