SCP/SIP

EU kommunikasjon om bærekraftig produksjon og forbruk og bærekraftig industripolitikk ...

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan ...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.05.2009

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommunikasjonen ble behandlet i rådet 20. oktober 2008.

Sammendrag av innhold

EU kommisjonen lanserte i juli 2008 en kommunikasjon om bærekraftig produksjon og forbruk og bærekraftig industripolitikk. Kommunikasjonen ble behandlet i rådet 20. oktober 2008.

Handlingsplanen har som mål å forbedre produkter og produksjonsteknologier sett i et livssløpsperspektiv (vugge til vugge), samt å hjelpe forbrukere til å ta miljøbeviste valg gjennom et bedre og enklere system for produktmerking.

Tiltakene er delt inn i tre hovedbolker:

 1. Smartere forbruk og bedre produkter
 • i. Utvidelse av direktivet for økodesign for energibrukende produkter til også å omfatte alle energirelaterte produkter
 • ii. Utvidelse av energimerkingsdirektivet til å dekke mange flere produkter
 • iii. Revidering av direktivet for miljømerket (EU blomsten) for å forenkle, dekke flere produkter og stramme inn kriterier
 • iv. Tiltak for å fremme miljøbevisste offentlige anskaffelser, herunder produktkriterier, målsetninger og opplæring (NB! behandles også i en egen kommunikasjon)
 • v. Tiltak for å engasjere og involvere detaljhandelen bl.a. etablering av et forum for detaljhandelen
 1. Bedre produksjonsprosesser
 • i. Tiltak for å fremme ressurseffektivitet
 • ii. Tiltak for å fremme miljøinnovasjoner, herunder etablering av verifikasjonssystem for miljøteknologi
 • iii. Tiltak for å utløse miljøpotensialet i industrien, herunder revidering av EUs miljøledelsessystem (EMAS).
 1. Arbeid mot globale markeder for bærekraftige produkter
 • i. Inkludere sektortilnærming som element i de internasjonale klimaforhandlingene, arbeide for å hindre karbonlekkasje i energiintensiv industri
 • ii. Internasjonalt samarbeid og partnerskap
 • iii. Liberalisering av handelen med miljøteknologi og -produkter.

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Saken har enda ikke vært lagt fram for spesialutvalget.

Vurdering

Sett med norske øyne er tiltakene i handlingsplanen i hovedsak i tråd med norsk politikk. Den er imidlertid kritisert for å ha et for lavt ambisjonsnivå. Bl.a. har det vært ønsket å sette tydeligere mål og indikatorer for ressurs- og miljøeffektivitet, raskere fremdrift i arbeidet med direktivene for økodesign og energimerking, samt introduksjon av merking av karbonfotavtrykk. I rådskonklusjonene er disse synspunktene i en viss grad ivaretatt. På enkelte av punktene bl.a. etablering av verifikasjonssystem for miljøteknolog, må norsk deltakelse vurderes.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Politiske dokumenter
KOM-nr.: KOM(2008)397
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen