Endringer vedr. institusjonsnavn -09

Kommisjonsforordning (EF) nr. 120/2009 av 9. februar 2009 om endring av forordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføringen av forordning nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet...

Commission Regulation (EC) No 120/2009 of 9 February 2009 amending Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to selfemployed persons and to members of their families ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.03.2009

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.04.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Administrasjonsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 3. juli 2009 ved EØS-komiteens beslutning nr. 82/2009.

Sammendrag av innhold

Ved rådsforordning (EF) nr. 1399/1999 (jf. EØS-komiteens beslutning nr. 9/2000 av 28. januar 2000) ble artikkel 122 i forordning (EØF) nr. 574/72 endret slik at det ble mulig å endre alle vedleggene til forordning (EØF) nr. 574/72 ved en forordning utstedt av Kommisjonen etter anmodning fra den eller de aktuelle medlemsstater eller deres kompetente myndigheter etter uttalelse fra Den administrative kommisjon; endringene av vedleggene innebærer således bare at avgjørelser truffet av de aktuelle medlemsstater eller deres kompetente myndigheter innlemmes i en fellesskapsrettsakt. Artikkel 122 (Særlige bestemmelser vedrørende endring av vedlegg) lyder etter dette således: "Etter anmodning fra den eller de pågjeldende medlemsstater eller deres kompetente myndigheter kan vedleggene til gjennomføringsforordningen endres ved en forordning utstedt av Kommisjonen etter enstemmig uttalelse fra Den administrative kommisjon."

Kommisjonsforordning (EF) nr. 120/2009 om endring av forordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføringen av forordning nr. 1408/71 endrer vedlegg 1 til 5 til rådsforordning (EØF) nr. 574/72 (artikkel 1). Vedleggene gjelder i hovedsak navn på utpekte nasjonale institusjoner, forbindelsesorganer m.v. Det dreier seg i denne forbindelse nærmere bestemt om Nederland, Polen og Hellas. Vedlegg 5 gjelder gjensidige (bi- og multilaterale) oppgjørsavtaler for utgifter til helsetjenester mv. mellom medlemsstater, nærmere bestemt Luxembourg – Finland og Østerrike - UK. Rettsakten trådte i kraft i EU 30.02.2009 (artikkel 2).

Merknader

Rettsakten er vedtatt i medhold av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 artikkel 122. Rådsforordning (EØF) nr. 574/72 er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 30. juni 2006 nr. 731 med hjemmel i en rekke lover, herunder lov om folketrygd §§ 1-3 og 25-15. Rettsakten krever ikke endringer i forhold til norsk rett. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå, og den ble behandlet i spesialutvalget for trygd 1. april 2009 uten at det fremkom merknader. Den skal inntas i EØS-avtalen.

Vurdering

Gjeldende norsk rett på området

Trygdeområdet reguleres i Norge av en rekke lover hvorav den viktigste er lov av 28. februar 1997 om folketrygd. Koordinering av trygdeytelser for personer som beveger seg over landegrensene er regulert i en rekke bi- og multilaterale avtaler, såkalte trygdeavtaler, som Norge har inngått i henhold til folketrygdlovens § 1-3 m.v. Det viktigste regelverk på dette området er nå EØS-avtalens bestemmelser. EØS-avtalens bestemmelser går ved motstrid foran bestemmelser i nasjonal lovgivning. Dette følger av EØS-loven av 27. november 1992 nr. 109 § 2 og Forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen av 1. desember 2000 nr. 1204, § 1 annet ledd.  

Konsekvenser for Norge (administrative, økonomiske, budsjettmessige og rettslige)  

Rettsakten nødvendiggjør ingen endringer i norsk nasjonal lovgivning. Forslaget vil heller ikke ha økonomiske, budsjettmessige, administrative eller rettslige konsekvenser for Norge.

Norske interesser 

Endringene er av nasjonal teknisk og administrativ art og berører ikke norske interesser.

Forhandlingssituasjonen

Rettsakten er EØS-relevant. Den anses generelt ikke som spesifikt problematisk. Den administrative Kommisjons enstemmige oppfatning er innhentet jf. punkt nr. 4 i preamblet.  

Alternativ 

Det er ikke aktuelt å nedlegge veto mot hele eller deler av rettsakten. 

Konklusjon 

Fra norsk side vil rettsakten følgelig være relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0120/2009
Basis rettsaktnr.: 574/1972
Celexnr.: 32009R0120

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.02.2009
Frist returnering standardskjema: 24.03.2009
Dato returnert standardskjema: 26.02.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.07.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 082/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.07.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 04.07.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.07.2009