Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 203/2009 av 16. mars 2009 som endrer forordning (EF) nr. 1137/2007 om bruken av fôrtilsetningsstoffet Bacillus subtilis (O35) i fôrvarer som inneholder decoquinate og narasin/nicarbazin...

Kommission Regualtion of 16 March 2009 amending Regulation (EC) No 1137/2007 as regards the use of the feed additive Bacillus subtilis (O35) in feed containing decoqiunate and narasin/nicarbazin...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Et preaparat av mikroorganismen Bacillus subtilis DSM 17299 (O35) ble godkjent for bruk i fôr til slaktekylling ved forordning (EF) nr. 1137/2007. Godkjenningen ble gitt for 10 år og er i samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 1831/2003. Det ble så søkt om å få endre godkjenningen av preparatet til å omfatte bruk som tilsetningsstoff i fôrblandinger til slaktekylling når blandingen også er tilsatt en av de to koksidiostatika decoquinate og narasin/nicarbazin. Det er ikke søkt om andre endringer i godkjenningen enn utvidet bruksområde for preparatet.

EFSA har vurdert søknaden, og denne anvendelsen av preparatet er akseptert ut fra dokumentasjon og betingelsene for godkjenning av tilsetningsstoff til fôr i forordning (EF) nr. 1831/2003. Dette er også i  samsvar med vedtak i den faste komité for fôrvarer.

Merknader

I EU er det godkjent 11 ulike koksidiostatika for bruk i fôr til landdyr, mens kun 5 av disse er godkjente for bruk i Norge. Decoquinate og narasin/nicarbazin er blant de koksidiostatika som ikke er godkjent i Norge.


Koksidiostatika som tilsetningsstoff til fôr godkjennes etter forordning (EF) nr. 1831/2003. Ved implementeringen av denne forordningen fikk Norge en tilpasningstekst i EØS-avtalen, som gir oss rett til å opprettholde nasjonal lovgivning for koksidiostatika. Dette innebærer at Norge kan videreføre de 5 koksidiostatika som var godkjente i 2003, mens de øvrige 6 koksidiostatika, som er godkjente i EU, men som i 2003 ikke var godkjente i Norge, fortsatt ikke gjøres gjeldende for Norge. De fem koksidiostatika som Norge har godkjent er tatt inn i EØS-avtalen, og Norge følger EU-regelverket fullt ut på dette området. Det vil si at for disse fem stoffene følger vi EU-reglene både med hensyn til bruksområde (godkjente dyrearter, bruksperiode og fôrtype), grenseverdier for innhold og fastsatte MRL-verdier (største tillatte innhold av stoffet i næringsmidler).

Da decoqinate og narasin/nicarbazin ikke er godkjent i Norge, vil ikke rettsakten medføre forskriftsendringer. Rettsakten sendes heller ikke på ordinær høring, men det orienteres om den i høringsnotat som omhandler andre tilsetningsstoffer til fôr som er godkjent til bruk i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Preparatets bruksområde er vurdert. Siden de omtalte koksidiostatika ikke er tillatt i Norge, få rettsakten ingen konsekvenser for oss, og det foretas ingen forskriftsendring.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 203/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0203

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2009
Frist returnering standardskjema: 15.04.2009
Dato returnert standardskjema: 04.08.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 21.04.2009
Høringsfrist: 10.06.2009
Frist for gjennomføring: 05.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen