import vilt

Kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009 av 9 februar 2009 om liste over tredjeland eller deler av tredjeland for import til eller transitt gjennom Fellesskapet av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin og bestemmelser om veterinærsertifikater...

Commision Regulation (EC) no 119/2009 of 9 February 2009 laying down a list of third countries or parts thereof, for imports into, or transit through, the Community og meat og wild leporidae, of certain wild land mammals and farmed rabbits and the veterinary certification requirements...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.03.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en ny forordning som fastsetter krav til import av kjøtt fra vilt. Rettsakten gir også helsesetifikater som skal brukes ved slik import og liste over tredjeland hvorfra slik import kan foregå. Rettsaktens materielle innhold overføres fra vedtak 2000/585 som samtidig oppheves.

Rettsakten vil ikke medføre endrede materielle krav for brukerene.

Rettsakten krever endring i forskrift 3. juli 2008 om import av ferskt kjøtt fra tredjestater. Endringen vil ikke medføre administrativt merarbeid eller ha økonomiske konsekvenser for Mattilsynet.

Merknader

Rettsakten inneholder ingen nye krav til import, men flere av kravene legges inn i helsesertifikatene.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 119/2009
Celexnr.: 32009R0119

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.06.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 29.05.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker