Revidering av eco-designdirektivet

Europaparlaments og Råds direktiv av 21. oktober 2009 (2009/125/EF) om rammene for fastsettelse av eco-designkrav til energirelaterte produkter...

DIRECTIVE 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy related productsDIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.03.2009

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslag til direktiv fra Kommisjonen var datert 16. juli 2008. Direktivet ble vedtatt 21. oktober 2009 etter relativt uproblematiske forhandlinger i råd og Europaparlament.

In EU interne forhandlinger har justeringen av Ecodesign-direktivet gjennom "recast" nå vært gjenstand for behandling. Det er meldt om få substansielle endringer i råd og EP. Et endelig EU-vedtak ble tatt 21.10.2009. ET EØS-vedtak av recast Ecodesigndirektivet ble fattet den 1.7.2011. Saken trer i kraft i EØS når Island har avmeldt at konstitusjonelle krav er innfridd.

Gjennomføringsdirektiver under Ecodesign-direktivet vil i EØS-sammenheng være gjenstand for en selvstendig og endelig behandling i EØS-komiteen. Det betyr at selve EØS-vedtaket (EØS-komiteen) knyttet til nytt regelverk og gjennomføringsdirektiver ikke skjer som en del av EUs interne komitearbeid. Norge tar ikke del i det endelige EU-vedtaket i komitologi-prosedyre, men er observatører i komiteen med ytringsrett. Norge har gjennom sine rettigheter i EØS dermed anledning til å delta i de ulike faser av arbeidet med relevante eksperter.  En rekke gjennomføringsdirektiver under Ecodesign-direktivet har vært og er  gjenstand for vurdering i EFTA-landene. En utvidelse av Ecodesign-direktivet kan bety at den administrative byrde ved oppfølgingen kan øke. Se forøvrige egne EØS-notater om de ulike produkterm som er gjenstand for regulering.   Den praktiske oppfølging av Ecodesign direktivet og gjennomføringsarbeidet er delegert til Norges vassdrags- og energidirektorat som har lagt ut ytterligere informasjon om ordningen ( se link under).  

http://www.nve.no/no/Energi1/Energibruk-og-effektivisering/Oko-design-av-energirelaterte-produkter/

Sammendrag av innhold

En omarbeiding ("recast") av Ecodesigndirektivet ble vedtatt av EU den 21.10.2009 og  vil utvide virkeområdet til rammedirektivet om eco-design (2005/32/EC) til å omfatte andre energirelaterte produkter enn energibrukende produkter. Begrepet "energibrukende produkt" endres systematisk til "produkt".

Et forslag til omarbeiding ble lagt frem den 17 juli 2008 og og har vært til behandling i råd og Europaparlament (EP) i 2008 og 2009. Ecodesign-direktivet ble omarbeidet etter en såkalt "recast" prosedyre som innebærer at kun de bestemmelser som er foreslått endret kan var gjenstand for forhandlinger i Råd og EP. Dette var dermed en mindre omfattende forhandlingsprossess i seg selv i EU-institusjonene. Ecodesign-direktivet i sin omarbeidede og vedtatte form innebærer likevel en relativt stor utvidelse av de mulige produkter som kan omfattes av gjennomføringsmekanismer Ecodesign direktivet. En liste med energiforbrukende produkter er allerede gjenstand for komitebehandling under 2005/32/EC. Arbeidet pågår løpende.

En indikativ liste av mulige produkter har vært gjenstand for diskusjon som f.eks. vinduer og produkter som inngår i konstruksjoner.  

Det har vært et mål med denne justeringen å lage en sterkere forbindelse mellom Ecodesign direktivet og energimerkedirektivet som også er gjenstand for omarbeiding. Mens Ecodesign direktivet drar markedet ("market pull") gjennom minimumskrav til hvilke  produkter som kan sirkuleres i det indre marked vil energimerkedirekivet på sin side ta sikte på en "market push" ved at forbrukerne gis informasjon om energieffektiviteten til de enkelte produkter.

Møtene som behandler konkrete saker og gjenomføringsdirektiver i tilknytning til disse to overordnede direktiver vil nå behandle dette på en mer ens måte i en ny fusjonert komite, Committee on the Ecodesign and Energy Labelling of Energy Using Products (EELEP).

Se vedlagte link fra Kommisjonens direktorat for energi (DG Energy) om oppfølging av Ecodesign direktivet i ulike komitearbeid og konsultasjonsforum. Det eksisterer også en indikativ liste med produkter som en har til hensikt å behandle i komitologi. 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_en.htm

Vurdering

Gjennom komitearbeid under ecodesign-direktivet og gjennom EFTAs energiarbeidsgruppe oppdateres EFTA EØS-landene om fremdriften i de ulike sakene. Ecodesigndirektivet fra 2005 er tatt inn i EØS-avtalen og det legges til grunn at den justering som nå har skjedd gjennom "recast" av ecodesign-direkivet av 21. oktober 2009  betyr at direktivet fremdeles er EØS-relevant hjemlet i det indre marked. Formålet med direktivet er å tilrettelegge for et fungerende indre marked under hensyntagen til miljøet. 

Forskjellige nasjonale reguleringer på dette området ville kunnne føre til vridninger og barrierer i handel mellom land. Dette er også en av grunnene til at en fra norsk side er en del av dette rammeverket gjennom EØS. Det er heller ikke ønskelig at Norge skulle bli et "dumping" området for mindre energieffektive og mindre miljøvennlige energirelaterte produkter.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2008)399
Rettsaktnr.: 2009/125/EF
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF
Celexnr.: 32009L0125

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.11.2009
Frist returnering standardskjema: 16.12.2009
Dato returnert standardskjema: 11.06.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 067/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.02.2012

Lenker