Støtte til realøkonomien i 2011 iht finanskrisen

Esas retningslinjer -midlertidig regelverk for å sikre tilgang til finansiering under finanskrisen...

Temporary framework - state aid measures to support access to finance in the current financial and economic crisis...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.03.2009

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.02.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Nye midlertidige regelverk om støtte til realøkonomien i 2011 er vedtatt av ESA og har trådd i kraft. Disse retningslinjene gir anvisning på hva slags offentlig støtte som lovlig kan tildeles i Norge i 2011.  

De tidligere midlertidige reglene var gjeldende fra 17.12.2008 til 31.12.2010. Den konsoliderte versjonen av kommisjonens meddelse ble publisert i Official Journalt 7. april 2009: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:083:0001:0015:EN:PDF 
ESA vedtok en EØS tilpasset versjon 22. april 2009 (190/09/COL) .

Forlengelse av de midlertidige retningslinjene om støtte ifb. finanskrisen

ESA har vedtatt en forlengelse av de midlertidige retningslinjene som tillater økt støtte til bedrifter på bakgrunn av utfordringer disse har møtt/møter i finanskrisen i Europa. Disse er tatt inn i ESAs retningslinjer Part VIII Temporary rules regarding the financial crisis - Temporary Framework for State aid measures, se lenke her: http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-VIII---Temporary-Framework-for-State-aid-measures-to-support-access-to-finance-in-the-current-financial-and-economic-crisis.pdf.

Signalene fra Kommisjonen og ESA er at realøkonomien trenger mer støtte, de er ikke gjennom krisen. Regelverkene er forlenget ett år, dvs. til utgangen av 2011.  Flere av de tidligere midlertidige reglene er imidlertid noe moderert i disse nye retningslinjene, dette gjelder for eksempel muligheten til å gi bagatellmessig støtte opp til 500.000 euro (forutsatt at det ble notifisert en slik støtteordning) som opphørte ved årsskiftet 2010/2011. Likeledes moderes mulighetene til å gi subsidierte garantier (tidligere kapittel 4.3 Aid in the form of guarantees i retningslinjene, ny nummerering 2.2), lån (tidligere kapittel 4.4 Aid in the form of subsidised interest rates, ny nummerering 2.3) og støtte til produksjon av grønne produkter (tidligere kapittel 4.5 Aid for the production of green products, ny nummerering 2.4) noe.

Se eget EØS-notat om vedtatt endring relatert til støtte i form av kortsiktig eksportkredittforsikring og risikokapital. Se vedlagte oversikt som viser hvordan gjeldene regelverk (old temporary framework) er og hvordan nytt (modified framework from 2011) er foreslått.   

Vurdering

Andre opplysninger

Frem til 31. 12.2010 gjaldt et tidligere regelverk om støtte til realøkonomien i relasjon til finanskrisen. Informasjon om dette følger her:

Kommisjonen vedtok 17. desember 2008 midlertidige regler for å sikre bedrifters tilgang til kapital under finanskrisen. Meddelesen har senere blitt revidert av Kommisjonen 25. februar 2009. Det er laget en konsolidert utgave av meddelelsene, som er kunngjort i OJ:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:083:0001:0015:EN:PDF

Kommisjonen påpeker i meddelelsen at selv om situasjonen i de finansielle markedene synes å forbedre seg, er konsekvensene for realøkonomien nå i ferd med å vise seg med full styrke. Dette kan gi utslag i kredittrasjonering, lavere etterspørsel og resesjon. Situasjonen har nødvendiggjort ytterligere koordinerte tiltak fra EUs side.

I og med revisjonen av 25. februar 2009 er det lagt til et nytt avsnitt under punkt 4.1 i meddelelsen. I følge det nye avsnittet skal medlemslandene demonstrere at tiltakene som blir notifisert er nødvendige, egnede og proporsjonale for å bøte på en alvorlig forstyrrelse av en medlemsstats økonomi og at alle vilkårene fullt ut er respektert.

Materielt innhold i reglene som var gjeldende frem til 31.12.2010

Det var en mulighet til å lage støtteordninger hvor hvert foretak kan få inntil 500 00 euro i perioden frem til 31.12.2010. Denne muligheten er som utgangspunkt ikke knyttet til støtteberettigede kostnader. For nærmere detaljer og vilkår se meddelelsen punkt 4.2. Innovasjon Norge administrerte en slik ordning jf. ESAs vedtak 235/09/COL Temporary small aid scheme, ordningen er i dag utløpt.

ESAs retningslinjer om garantier sier ikke noe om når offentlig støtte kan gis i form av redusert garantipremie, men fastsetter i hovedsak vilkår som utelukker at garantier utgjør offentlig støtte. Kommisjonen tillot nå at medlemslandene på visse vilkår kan subsidiere garantipremien for garantier knyttet til lån for å bidre til å sikre bedrifters tilgang til kapital. Reglene gjelder både for SMBer og store selskaper, men er gunstigst for SMBer.For ytterligere detaljer og vilkår se meddelelsens punkt 4.3 og punkt 2 (2) i endringsmeddelelsen.

Det åpnes i meddelelsen en generell adgang til å gi subsdierte lån etter nærmere bestemmelser, se punkt 4.4 i meddelelsens og punkt 2 (3) i endringsmeddelelsen for detaljer.

Kommisjonen åpner for at medlemslandene på visse vilkår kan subsidiere lånekostnadene knyttet til investeringer i "grønne produkter" i form av redusert rentesats. Støtteelementet skal beregnes med utgangspunkt i de nye reglene om beregning av referanserenten som trådte i kraft i EØS 1.1.2009. Ordningnen er åpen både for SMBer og store selskaper, men er gunstigst for SMBer. Se meddelelsens punkt 4.5 og punkt 2 (4) i endringsmeddelelsen for detaljer og vilkår.

Det finnes i dag muligheter for å gi støtte for å lette SMBers tilgang til risikokapital både i artikkel 29 i det nye generelle gruppeunntaket og i ESAs retningslinjer om risikokapital til SMBer hva angår notifiserte ordninger. Kommisjonen utvider nå handlingsrommet for notifiserte ordninger noe. I følge gjeldene retingslinjer  vil kapitaltilførsler til et foretak opp til en viss grense over et visst tidsrom formodes å bøte på en likviditetsmangel slik ingen ytterligere dokumentasjon av markedssvikt er nødvendig i disse tilfellene. Denne grensen foreslås nå øket. Se punkt 4.6 i meddelelsen.

Lettelse i beviskrav og forenklet prosedyre

Den gjeldende meddelelsen om kortsiktige eksportkredittforsikringer åpner på visse vilkår for at medlemslandene kan tilby eller støtte tilbudet av kortsiktige eksportkredittforsikringer når bedriftene ikke kan skaffe seg slike forsikringer i det private forsikringsmarkedet. Det gjelder imidlertid visse beviskrav som må oppfylles før medlemslandene selv kan tilby slike forsikringer til bedriftene. Meddelelsen forenkler disse beviskravene. For detaljer se punkt 5.1 i meddelelesen.

Rapporteringsplikt

Med det nye handlingsrommet følger en plikt til å sende en liste til Kommisjonen/ESA innen 31.7.2009 med oversikt over de ordninger som er blitt iverksatt med hjemmel i dette midlertidige regelverket. I tillegg skal medlemslandene sende en egen rapport om de iverksatte tiltakene til Kommisjonen/ESA innen 31.10.2009.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen