Vet - import av fugler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 201/2009 av 16. mars 2009 om endring av forordning (EF) nr. 318/2007 om dyrehelsemessige betingelser for import av visse fugler til Fellesskapet samt karantenebetingelsene for dette....

Commission Regulation (EC) No 201/2009 of 16 March 2009 amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.03.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og trer i kraft i EU 6. april 2009.

Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved forskrift 1. april 2009 om endring i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler. Forskriften ble fastsatt av Mattilsynet uten høring jf. matloven § 23 tredje ledd og trer i kraft 6. april 2009. Endringsforskriften er sendt til Lovdata for kunngjøring.

Sammendrag av innhold

Rettsakten erstatter listen i vedlegg V til forordning (EF) nr. 318/2007 over karanteneanlegg og -sentra i EØS som er godkjent for mottak av fugler fra tredjestater med en ny liste. Endringer i forhold til forrige liste er at fem av anleggene i Nederland er tatt ut, mens fem nye er føyd til. Videre er ett av anleggene i Portugal tatt ut, mens et nytt er føyd til. Tilslutt er ett nytt anlegg i UK føyd til.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.

Norske importører kan importere fugler fra tredjestater via godkjente karanteneanlegg og -sentra i andre EØS-stater. Endringer i listen over godkjente anlegg og sentra påvirker således omfanget av karantenetilbudet norske importører prinsipielt sett vil kunne benytte seg av. Utover dette medfører ikke rettsakten konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0201/2009
Celexnr.: 32009R0201

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.04.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 06.04.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen