Batterier - registrering

Kommisjonsbeslutning 2009/603/EF av 5. august 2009 om registreringskrav for produsenter av batterier og akkumulatorer i overensstemmelse med Europaparlaments og rådsdirektiv 2006/66/EF...

Commission Decision 2009/603/EC of 5 August 2009 establishing requirements for registration of producers of batteries and accumulatorers in accordance with Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.12.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbeslutning 2009/603/EF ble vedtatt 5. august 2009. Kommisjonsbeslutning 2009/603/EF ble innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 46/2010.

Sammendrag av innhold

Formålet med direktiv 2006/66/EF - batteridirektivet - er å minimalisere både nye og brukte batteriers og akkumulatorers negative påvirkning på miljøet gjennom hele livssyklusen, og derved medvirke til å beskytte, bevare og forbedre miljøet. Videre er det ønskelig å utarbeide løsninger som bedre tar vare på råstoffer som finnes i brukte batterier. Direktiv 2006/66/EF er hjemlet i EF-traktatens artikler 95.1 og 175.1. Direktiv 2006/66/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007.

Direktiv 2006/66/EF stiller krav om at produsenter av batterier og akkumulatorer registreres. Gjennom bestemmelser i Kommisjonsbeslutning 2009/603/EF fremsettes det hvilke opplysninger som skal gis/sendes inn ved registrering og prosedyrer for registrering.

Registreringskrav:

  • Produsenter av batterier og akkumulatorer registreres enten på papir eller elektronisk hos de nasjonale myndigheter eller hos de nasjonale produsentorganisasjoner som godkjennes av medlemsstatene- "registreringsorganer".
  • Registreringsprosedyren kan være en del av en annen produsentregistreringsprosedyre.
  • Produsenter av batterier og akkumulatorer skal kun registreres en gang i en medlemsstat, der de erhvervsmessig slipper ut batterier og akkumulatorer på medlemsstatens markedet for første gang, og de skal få et registreringsnummer ved registrering.

Hva slags informasjon som produsenter av batterier og akkumulatorer skal sende inn er spesifisert i vedlegg til Kommisjonsbeslutning 2009/603/EF. Registreringsorganer kan kun kreve registreringsgebyrer som er kostnadsbasert og rimelige. Registreringsorganger som krever registreringsgebyrer skal informere de ansvarlige nasjonale myndigheter om hvordan de beregner gebyrer.

Merknader

Batteridirektivets definisjon av produsent medfører at den som plasserer batterier ut på det norske markedet skal registreres. Et norsk register vil anslagsvis omfatte omlag et par hundre aktører. Kostnadene ved et slikt register skal dekkes av produsentene. Bransjen har god oversikt over produsenter (importører) av batterier og vil kunne opprettholde og vedlikeholde et slikt register. Batterier reguleres i følgende forskrifter:

  • Forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).
  • Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Gjennomføring av batteridirektivet og tilhørende endringer tas ved endringer i disse forskriftene.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutning 2009/603/EF er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/0603/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/0066/EF
Celexnr.: 32009D0603

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2009
Frist returnering standardskjema: 13.11.2009
Dato returnert standardskjema: 16.12.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 046/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: