Direktiv om utnyttelse av tillatte målefeil

Kommisjonsdirektiv 2009/137/EF av 10. november 2009 om endring av direktiv 2004/22/EF om måleinstrumenter angående utnyttelse av maksimale tillatte målefeil når det gjelder de instrumentspesifikke vedleggene MI-001 til MI-005....

Commission Directive 2009/137/EC of 10 November 2009 amending Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council on measuring instruments in respect of exploitation of the maximum permissible errors, as regards the instrument-specific annexes MI-001 to MI-005...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.12.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: IX. Måleinstrumenter

Status

Direktiv 2009/137/EF ble innlemmet i EØS-avtalen 20. mai 2011. Forslag til endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere, forskrift om krav til vannmålere, forskrift om krav til varmemålere og forskrift om krav gjennomstrømningsmålere (for andre væsker enn vann) ble sendt på høring 1. juni 2011 med høringsfrist 1.september 2011. Endringene trådde i kraft 9. september 2011.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/137/EF endrer direktiv 2004/22/EF om måleinstrumenter. Endringen innebærer at det tas inn et krav i flere av de instrumentspesifikke vedleggene i direktiv 2004/22/EF om at et måleredskap ikke skal utnytte maksimale tillatte målefeil eller systematisk favorisere en av partene i en transaksjon. Endringen gjelder for vannmålere, gassmålere, elektrisitetsmålere, varmemålere og gjennomstrømningsmålere for væsker (unntatt vann).

Merknader

Direktiv 2009/137/EF medfører at det må tas inn et nytt krav i forskrift om krav til elektrisitetsmålere, forskrift om krav til vannmålere, forskrift om krav til varmemålere og forskrift om krav gjennomstrømningsmålere (for andre væsker enn vann). Det er per i dag ikke krav til gassmålere i Norge, og kravene til gassmålere i direktiv 2004/22/EF er derfor ikke implementert. Det nye kravet til gassmålere vil dermed ikke medføre noen endring i nasjonalt regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Justervesenet har hatt direktivet til vurdering og er positiv til endringen. Endringen antas ikke å ha noen økonomiske konsekvenser for produsentene av de måleredskapene som er omfattet. Ved at det innføres et krav om at måleredskaper ikke skal utnytte maksimale tillatte målefeil eller systematisk favorisere en av partene, vil de økonomiske interessene som berøres av målingene bli bedre ivaretatt.

Vurdering

Direktivet er EØS-relevant og anses akseptabelt for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/137/EF
Basis rettsaktnr.: 2004/22/EF
Celexnr.: 32009L0137

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.11.2009
Frist returnering standardskjema: 31.12.2009
Dato returnert standardskjema: 16.12.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.05.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 049/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.06.2011
Høringsfrist: 01.09.2011
Frist for gjennomføring: 01.06.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 09.09.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.09.2011

Lenker

Til toppen