Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1087/2009 av 12. november 2009 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Tricoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtilisin produsert av Bacillus subtilis (ATCC 2107) og alfa-amylase produsert av Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) som t...

Commission Regulation (EC) No 1087/2009 of 12 November 2009 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtilisin produced by Bacillus subtilis (ATCC 2107) and alpha-amylase produced by Bacillus amyloliquefaciens...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.11.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et enzympreparat, som består av endo-1,4-beta-xylanase, subtilisin og alfa-amylase, som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktekalkun og ender. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a10. Godkjenningen er gitt til firmaet Danisco Animal Nutrition, med forhandler Finnfeeds International Limited, og den har varighet til 3.12.2019.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt både for folkehelse, dyrehelse og miljøet. De bekrefter at det har gunstig virkning på dyras produksjon. Det er angitt analysemetode for preparatet. Videre skal det utvikles en tilpasset metode til kontrollformål. Godkjenningen er i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. 

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringene foretas i vedlegg II. Rettsakten sendes til høring sammen med flere rettsakter på området og med 6 ukers høringsfrist. Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet, da det finnes tilsvarende preparater i markedet allerede. Fôrindustrien får større valgmuligheter blant aktuelle tilsetningsstoffer, og de vil vurdere bruken av dette enzympreparatet opp mot dem som allerede er i bruk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartemetnet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1087/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R1087

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.11.2009
Frist returnering standardskjema: 08.12.2009
Dato returnert standardskjema: 15.01.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 039/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.12.2009
Høringsfrist: 10.02.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker