Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1088/2009 av 12. november 2009 om godkjenning av nytt bruksområde for et enzympreparat av 6-fytase produsert av Aspergillus oryzae (DSM 17594) som tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris, slaktegris, slaktefjørfe og verpefjørfe (innehaver av godkjenningen er DSM Nu...

Commission Regulation (EC) No 1088/2009 of 12 November 2009 concerning the authorisation of a new use of an enzyme preparation of 6-phytase produced by Aspergillus oryzae (DSM 17594) as a feed additive for weaned piglets, pigs for fattening, poultry for fattening and poultry for laying (holder of...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.11.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et 6-fytasepreparat som tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris, slaktegris, fjørfe til slakt og verpefjørfe. 6-fytase er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a6. Preparatet er tidligere godkjent til bruk i fôr til slaktekylling ved forordning (EF) nr. 270/2009. Denne oppheves nå, og preparatet får godkjenning til dette og flere bruksområder i forordning (EF) nr. 1088/2009. Godkjenningen er gitt til firmaet DSM Nutritional Products Ltd. representert ved DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o., og den har varighet til 1.12.2019.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt både for folkehelse, dyrehelse og miljøet. De bekrefter at 6-fytase øker utnyttelsen av fosfor i fôret. Det er angitt analysemetode for preparatet. Ved håndtering av preparatet anbefales det å bruke vernemaske, -briller og -hansker. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. Den blir sendt på høring sammen med flere rettsakter på samme område og med 6 ukers høringsfrist. Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, da det allerede finnes mange 6-fytasepreparater i markedet. Fôrindustrien får enda en 6-fytase tilgjengelig og vil vurdere bruken av dette preparatet opp mot de som er i bruk i dag, etter sin egen kost-/nyttevurdering. Å tilsette fytase til fôr øker utnyttelsen av fosfor og reduserer dermed innholdet i gjødsla og forurensing ved bruk av husdyrgjødsel.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1088/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R1088

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.11.2009
Frist returnering standardskjema: 08.12.2009
Dato returnert standardskjema: 15.01.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 039/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.12.2009
Høringsfrist: 10.02.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen