Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1096/2009 av 16. november 2009 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger (CBS 109.713) som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling og godkjenning av nytt bruksområde for dette preparatet som tilsetningsstoff i fôr ti...

Commission Regulation (EC) No 1096/2009 of 16 November 2009 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergilus niger (CBS 109.713) as a feed additive for chickens for fattening and the authorisation of a new use of this preparation as a feed add...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.11.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et enzympreparat som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling og godkjenner at bruksområdet for preparatet også utvides til å gjelde fôr til ender. Preparatet har tidligere vært foreløpig godkjent til bruk i slaktekyllingfôr ved forordning (EF) nr. 1458/2005, og bestemmelsene om dette oppheves nå. Enzympreparatet har allerede godkjenning som tilsetningsstoff i kalkunfôr ved forordning (EF) nr. 1380/2007. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a62. Godkjenningen er gitt til firmaet BASF SE, og den har varighet til 7.12.2019.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt både for dyrehelse, folkehelse og miljøet. De bekrefter at enzympreparatet har gunstig virking på fôrutnyttelse og tilvekst hos slaktekylling, kalkun og ender. Det er angitt analysemetode for preparatet. Det anbefales brukt i fôrblandinger med høyt innhold av beta-glukaner, f eks slike som inneholder mer enn 40% hvete.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. Den blir sendt på høring sammen med tilsvarende rettsakter og med 6 ukers høringsfrist.

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, da dette og tilsvarende enzympreparater allerede finnes i markedet. Fôrindustrien har hatt tilgang til dette preparatet i flere år, da det har vært foreløpig godkjent til bruk i slaktekyllingfôr og godkjent til kalkunfôr. Fôr til ender produseres ikke i Norge, så denne godkjenningen får ingen konsekvenser for fôrprodusentene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1096/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R1096

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.11.2009
Frist returnering standardskjema: 08.12.2009
Dato returnert standardskjema: 15.01.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 039/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.12.2009
Høringsfrist: 10.02.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker