IMI og tjenestedirektivet

Kommisjonsbeslutning 2009/739/EF av 2. oktober 2009 om praktiske anordninger for elektronisk utveksling av informasjon mellom EØS-statene i henhold til kapittel 6 i direktiv 2006/123/EF av Europaparlamentet og Rådet om tjenester i det indre marked. ...

Commission decision 2009/739/EC of 2 October 2009 setting out the practical arrangements for the exchange of information by electronic means between Member States under Chapter VI of Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council on services in the internal market...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg X. Generelle tjenster

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutningen ble innlemmet i EØS-avtalen 2. juli 2010. Innholdet i beslutningen ble faktisk gjennomført i norsk rett ved forskrift (2009-12-8 nr. 1644) om tjenestevirksomhet og administrativt samarbeid mellom myndigheter, som trådte i kraft 28. desember 2009.

Sammendrag av innhold

Beslutningen slår fast at Europakommisjonens databasesystem for elektronisk utveksling av informasjon mellom EØS-statene Internal Market Information System (IMI) skal benyttes til utveksling av informasjon i henhold til kapittel 6 i direktiv 2006/123/EF om tjenester i det indre marked (tjenestedirektivet). Dette omfatter

(i) anmodninger om informasjon og utføring av inspeksjoner i henhold til tjenestedirektivet kapittel 6,

(ii) varsler i henhold til tjenestedirektivet artikkel 29 nr. 3 og artikkel 32 nr. 1,

(iii) unntak i enkeltsaker i henhold til tjenestedirektivet artikkel 35 jf. artikkel 18. 

Utveksling og behandling av informasjon skal skje i samsvar med direktivene 95/46/EF og 2002/58/EF, forordning 45/2001 og beslutning 2008/49/EF. 

Merknader

Bestemmelsene om administrativt samarbeid i tjenestedirektivet forplikter norske myndigheter til å samarbeide med myndigheter i andre EØS-stater på forespørsel. De innebærer også at norske myndigheter har krav på tilsvarende samarbeid. Bestemmelsene er gjennomført i tjenesteloven kapittel 6 som trer i kraft 28. desember 2009. Utfyllende bestemmelser til tjenesteloven, blant annet plikt for norske myndigheter til å benytte IMI ved det omtalte administrative samarbeidet, er foreslått gjennomført i forskrift til tjenesteloven. Innlemmelse av beslutningen i EØS-avtalen innebærer at norske myndigheter som regulerer tjenestevirksomhet som omfattes av tjenestedirektivet, må registreres i IMI-databasen som ansvarlig myndighet. Hver myndighet må opprette en IMI-bruker, som kan motta, sende og behandle forespørsler fra ansvarlige myndigheter i andre EØS-stater. Dette vil medføre noe merarbeid, men det antas at den praktiske bruken av IMI vil være av overkommelig karakter innenfor eksisterende budsjett- og personalrammer. For de involverte myndighetene vil bruk av IMI kunne føre til raskere og mer korrekt saksbehandling og bedre tilsynssamarbeid på tjenestedirektivets område. For norsk næringsliv vil ansvarlige myndigheters bruk av IMI kunne føre til raskere og mer korrekt behandling av søknader om tillatelse til å drive tjenestevirksomhet. Dette kan spare næringslivet for kostnader ved etablering eller grensekryssende tjenesteyting i andre EØS-stater. Bedre tilsynssamarbeid vil også være et gode for tjenesteytere som driver innenfor lovens rammer. Myndighetenes bruk av IMI antas derfor å gi positive konsekvenser for norsk næringsliv. Beslutningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift (2009-12-8 nr. 1644) om tjenestevirksomhet og administrativt samarbeid mellom myndigheter, som trådte i kraft 28. desember 2009.

Sakkyndige instansers merknader

Bruk av IMI til det administrative samarbeidet under tjenestedirektivet er forutsatt i Ot.prp. nr. 70 (2008-2009) avsnitt 9.2 s. 109-110, og i høring om forskrift til tjenesteloven. Instansene som hadde merknader til IMI var positive til systemet. Ut over dette har ingen instanser meldt om at bruk av IMI kan medføre problemer elle behov for økte ressurser. 

Vurdering

Beslutningen anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/739/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/123/EF
Celexnr.: 32009D0739

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.10.2009
Frist returnering standardskjema: 18.11.2009
Dato returnert standardskjema: 07.12.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.07.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 086/2010
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.08.2009
Høringsfrist: 12.10.2009
Frist for gjennomføring: 28.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 28.12.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.07.2010

Lenker