Salmonellaprogrammer kalkun

Kommisjonsvedtak 2009/771/EF av 20. oktober 2009 om godkjenning av nasjonale programmer for kontroll av Salmonella hos kalkun...

Commision Decision 2009/771/EF of 20 October 2009 approving certain national programmes for the control of salmonella in turkeys...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.11.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten er klarert etter skriflig prosedyre.

Sammendrag av innhold

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner de nasjonale kontrollprogrammer for bekjempelse av salmonella hos kalkun, som de medlemsstater som er listet opp i rettsaktens vedlegg, har lagt frem for Kommisjonen. Kommisjonen godkjenner de nasjonale kontrollprogrammene etter forordning (EF) nr. 2160/2003 (zoonoseforordningen) artikkel 6.  

Det følger av zoonoseforordningen artikkel 5 at medlemsstatene skal opprette nasjonale kontrollprogrammer for hver zoonose og hvert zoonotisk smittestoff oppført i zoonoseforordningens vedlegg I når Kommisjonen har fastsatt mål for reduksjonen av respektive zoonose eller zoonotisk smittestoff i henhold til zoonoseforordningen artikkel 4. Forordning (EF) nr. 584/2008 av 20. juni 2008 fastsetter et slikt felles mål for salmonella hos kalkun. Målsettingen gjelder serotyper av vesentlig betydning for folkehelsen (S. Enteritidis, S. Typhimurium,).

Rettsakten bekrefter at godkjenning foreligger for de medlemsstatene som er listet opp i rettsaktens vedlegg.  

Merknader

Rettsakten medfører krav om etablering og godkjenning av nasjonalt kontrollprogram også for Norge. Norsk salmonellakontrollprogram for kalkun må oversendes ESA i henhold til de prosedyrer som er beskrevet i zoonoseforordningens artikkel 6 for godkjenning.

Rettsakten medfører ikke behov for endring av norsk regelverk, da det norske regelverket ikke inkluderer lister over land som har godkjente kontrollprogrammer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepatementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/771/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009D0771

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.10.2009
Frist returnering standardskjema: 04.12.2009
Dato returnert standardskjema: 28.01.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 114/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen