Unntak fra væskeforbudet -Korea

Kommisjonsforordning (EF) nr. 483/2009 som endrer forordning (EF) nr. 820/2008...

Commission Regulation (EC) No 483/2009 amending Regulation (EC) No 820/2008 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.11.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Den 21. september 2009 ble det gitt beskjed til EFTA-sekretariatet om at utkastet til EØS-komitébeslutning for forordning (EF) nr. 483/2009 var akseptabel. Den 5. februar 2010 ble forordningen gjennomført i norsk rett.

Sammendrag av innhold

Forskrift av 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten gjennomfører blant annet forordning (EF) nr. 820/2008 som ble en del av norsk rett ultimo oktober 2009. Denne forordning erstatter forordning (EF) nr. 622/2003, sammen med kommisjonsvedtak C (2008)4333.Forordning (EF) nr. 820/2008 inneholder forbud mot å ta med væske ut over et visst kvantum i håndbagasjen. Forbudet gjelder ikke for væske - pakket i forseglbare poser ("tamper evident bags") - og som er kjøpt etter passering av sikkerhetskontrollen på lufthavner i EU/EØS-området. Det kan imidlertid på visse vilkår gis unntak fra væskeforbudet. Unntak fra væskeforbudet innebærer i denne sammenheng at væske anskaffet på utsalgssteder lokalisert på flyside eller på sikkerhetsbegrenset område i bestemte tredjeland, likestilles med væske kjøpt etter passering av sikkerhetskontrollen på lufthavner i EU/EØS-området. Det er tidligere (før 2010) vedtatt unntak for Changi lufthavn Singapore (forordning (EF) nr. 1477/2007) samt følgende lufthavner i Kroatia: Dubrovnik lufthavn, Rijeka lufthavn, Pula lufthavn, Split lufthavn, Zadar lufthavn og Zagreb lufthavn (forordning (EF) nr. 820/2008).

Forordning 483/2009 utvider unntaket til å omfatte Seoul Inchon (ICN) lufthavn og Pusan Gimhae (KUS) lufthavn, begge i Republikken Korea (Sør-Korea). Det forventes ikke at forordningen har vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.
Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet sendte utkastet til forordning på høring den 26. februar 2009 med høringsfrist 10. april 2009. I brev av 20. april 2009 til departementet opplyser Luftfartstilsynet at det innkom 12 høringskommentarer, men ingen kommentarer var etter tilsynets mening til hinder for at forordningen ble en del av norsk rett. Luftfartstilsynet har selv vedtatt forskriftsendringen den 5. februar 2010 iht. fullmakt fra departementet.

Vurdering

Norske passasjerer har siden unntaksmuligheten ble innført i 2007, innrettet seg på at de samme reglene gjelder i Norge som i EU-landene. Det er derfor av stor interesse av hensyn til passasjerene at regelverket gjennomføres samtidig i Norge som i EU. Norge har allerede innført unntak som gjelder navngitte lufthaver i Singapore og Kroatia, og det forventes at flere tredjelands lufthavner vil bli omfattet av denne type unntak i tiden fremover. (F. eks. ble unntak for internasjonale lufthavner i USA og visse lufthavner i Canada inkorporert i norsk rett ved forskrift av 18. februar 2010 nr.182.)

Tilråding:

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Usikkerhet knyttet til om forordningen i praksis ville tre i kraft i EU/EØS-området har medført en forsinket implementering i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 483/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0483

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.07.2009
Frist returnering standardskjema: 12.08.2009
Dato returnert standardskjema: 11.08.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 144/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.02.2009
Høringsfrist: 10.04.2009
Frist for gjennomføring: 05.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 05.02.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.02.2010

Lenker