Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Varemerkedirektivet (kodifisert versjon)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF 22. oktober 2008 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (kodifisert versjon)...

Directive 2008/95/EC of the European Parliament and the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (codified version)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.11.2009

Spesialutvalg: Immaterialrett

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.11.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVII. Opphavsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktiv 2008/95/EF ble vedtatt 22. oktober 2008 og trådte i kraft i EU 28. november 2008. Direktivet ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 4. desember 2009. Direktiv 2008/95/EF erstatter direktiv 89/104/EF. Samtidig med at direktiv 2008/95/EF ble tatt inn i EØS-avtalen, ble direktiv 89/104/EF tatt ut av avtalen.   

Sammendrag av innhold

Direktivet 2008/95/EF er materielt sett helt likt direktiv 89/104/EF av 21. desember om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker som har vært en del av EØS-avtalen fra avtalen ble inngått. Det nye direktivet er vedtatt for å få en kodifisert versjon av direktivet som hensyntar endringer som har skjedd i det gamle direktivet. Den eneste endringen som har skjedd i direktiv 89/104/EC var en endring av fristen for når medlemsstatene måtte gjennomføre direktivet i nasjonal rett. Dette berørte ikke Norge som EØS EFTA land. 

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Direktiv 2008/95/EF er en ren teknisk kodifisering av direktiv 89/104/EF som tidligere var tatt inn i EØS-avtalen. Det medfører ingen endringer i rettstilstanden at direktiv 2008/95/EF erstatter direktiv 89/104/EF i EØS-avtalen. Forpliktelsene etter direktivet var allerede gjennomført i varemerkeloven.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2006)0812
Rettsaktnr.: 2008/95/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008L0095

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.05.2009
Frist returnering standardskjema: 05.05.2009
Dato returnert standardskjema: 05.05.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 146/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker