EØS-notatbasen

Vet - import av fugler

Kommisjonsfororodning (EF) nr. 1118/2009 av 20. november 2009 om endring av forordning (EF) nr. 318/2007 om dyrehelsemessige betingelser for import av visse fugler til Fellesskapet samt karantenebetingelser for dette...

Commission Regulation (EC) No 1118/2009 of 20 November 2009 amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 24.11.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og trer i kraft i EU den 11. desember 2009.

Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved forskrift 10. desember 2009 om endring i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler. Endringsforskriften ble fastsatt av Mattilsynet uten høring jf. matloven § 23 tredje ledd og trer i kraft 11. desember 2009. Endringsforskriften er sendt til Lovdata for kunngjøring.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen i vedlegg V til forordning (EF) nr. 318/2007 over karanteneanlegg og -sentra i EØS som er godkjent for mottak av fugler fra tredjestater. Endringen er at ett anlegg i Østerrike fjernes fra listen.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Norske importører kan importere fugler via godkjente karanteneanlegg og -sentra i andre EØS-stater. Endringer i listen over godkjente karanteneanlegg og -sentra påvirker således karantenetilbudet norske importører prinsipielt sett vil kunne benytte seg av. Med endringen som nå gjøres er det ca. 100 anlegg igjen på listen. Utover dette medfører ikke rettsakten konsekvenser for noen i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1118/2009
Celexnr.: 32009R1118

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 10.12.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.12.2009