vet-TSE

Kommisjonsvedtak 2010/66/EU av 5. februar 2010 om endring av vedtak 2009/719/EF som tillater visse medlemsstater å revidere sine årlige BSE-overvåkingsprogrammer ...

Commission Decision 2010/66/EC of 5 February 2010 amending Decision 2009/719/EC authorising certain Member States to revise their annual BSE minotoring programmes...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.04.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2009/719/EF ved å tilføye Kypros i vedlegget hvor medlemstater som har søkt og fått godkjent revidering av sine årlige overvåkingsprogram for kugalskap (BSE) listeføres. Landene på listen kan heve aldersgrensen på storfe som skal testes fra henholdsvis 30 og 24 måneder for normalslakt og risikodyr, opp til 48 måneder for begge kategorier. Kommisjonen har foreslått denne tilføyelsen på bakgrunn av resultatene fra en veterinærinspeksjon foretatt av Food and Veterinary Office (FVO) samt en rapport fra EUs vitenskapskomite EFSA.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduktsjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

For Norges del vil rettsakten ikke medføre noen praktisk endring. Ved en eventuell import av storfe fra medlemsstater listet opp i vedlegget skal Norge i henhold til rettsakten teste dyrene i samsvar med vårt testregime. Da vi innlemmet TSE-regelverket i norsk rett valgte vi å kreve testing av alle importerte dyr, uavhengig av alder, jf. OK-instruksen. 

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

EFSA vil bli bedt om å revidere sin rapport etter hvert som nye medlemsstater klarer å oppfylle minimumskriteriene i TSE-forordningen. Food and Veterinary Office (FVO) vil gjennomføre on the spot-inspeksjoner for å innhente informasjon der det trengs.

Hevingen av alder til 48 måneder er minimumskriterier og land kan teste yngre dyr hvis ønskelig.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/66/EF
Basis rettsaktnr.: 2001/999/EF
Celexnr.: 32010D0066

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.02.2010
Frist returnering standardskjema: 02.04.2010
Dato returnert standardskjema: 19.04.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 059/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.05.2010
Høringsfrist: 15.08.2010
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen