Beskyttelestiltak, veterinære legemidler

Kommisjonsvedtak 2009/727/EF av 30. september 2009 om beskyttelesestiltak ved import av krepsdyr fra India til humant konsum eller dyrefôr...

Commission Decision 2009/727/EC of 30 September 2009 on emergency measures applicable to crustaceans imported from India and intended for human consumption or animal feed...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 26.10.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning 2009/727/EF er gjennomført i norsk rett i forskrift 13. oktober om særskilte beskyttelsestiltak ved import fra India av krepsdyr fra akvakulturanlegg til konsum og fôr. 

Formålet med forskriften er å sikre at import av krepsdyr fra akvakulturanlegg til konsum fra India ikke inneholder helseskadelige rester av veterinære legemidler.

Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet m.v. (matloven) § 12, § 16 § 17 og § 23 tredje ledd. Beskyttelsesvedtak går etter forenklet prosedyre. I henhold til matloven § 23 tredje ledd kan Mattilsynet fastsette, endre og oppheve tidsbegrensede forskrifter uten forutgående høring.

Import av krepsdyr fra India til konsum skal følges av analysesertifikat. Analysesertifikatet skal bekrefte at innholdet av nitrofuran eller deres nedbrytningsprodukter/metabolitter ikke overskrider grenseverdier i konsentrasjoner utover minimumskravet på 1 μg/kg, som definert i direktiv 2002/657/EF, jf.forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

Foresendelsen kan importeres uten et analysesertifikat, forutsatt atMattilsynet tar ut prøver som sendes for analyse. Kommisjonsbeslutning 2009/727/EF krever at analysen tas i hht. direktiv 2002/657 som inneholder krav til analysemetoder. I Kommisjonsbeslutning 96/23/EØF fremgår det at offentlig myndighet har ansvar for å ta ut offisielle prøver. I Direktiv 2002/657 artikkel 1 fremgår det at testene skal tas av prøver som er offisielle. Kommisjonsvedtak 2009/727/EF krever i artikkel 3, nr. 2 til at varepartiet skal holdes tilbake til analyseresultatene viser at varepartiet ikke innholder nitrofuran eller deres nedbrytningsprodukter som overskrider grenseverdier i konsentrasjoner utover minimumskravet på 1 μg/kg, som definert i direktiv 2002/657/EF.

Det følger av direktiv 2009/727/EF at det er den ansvarlige for importen som skal betale alle kostnader ved importen.

Notifisering er sendt til ESA.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 727/2009
Celexnr.: 32009D0727

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.10.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 13.10.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen