Betjeningsutstyr på motorsykkel

Europaparlamentets- og Rådets direktiv 2009/80/EF av 13. juli 2009 om betjenings- og kontrollamper på to- og trehjulede motorvogner ...

Directive 2009/80/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the indentification of controls, tell-tales and indicators for two or three-wheel motor vehicles (codified version)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.10.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktivet er vedtatt av Europaparlamentet og Rådet 13. juli 2009. Endringene trådte i kraft i EU den 1. januar 2010.

Sammendrag av innhold

Direktiv 93/29/EØF om betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer på motorsykler er et av særdirektivene i EF-typegodkjenningsordningen av to- og trehjulede motorkjøretøy, som per i dag reguleres av direktiv 2002/24/EF, og gjelder for alle motorvogner som er omhandlet i artikkel 1 til direktiv 2002/24/EF. Direktiv 93/29/EØF har blitt vesentlig endret og det blir av den grunn gjort en kodifisering av direktivet ved direktiv 2009/80/EF. Samtidig oppheves direktiv 93/29/EØF. Direktiv 2009/80/EF utgjør følgelig en sammenstilling av gjeldende tekniske bestemmelser for konstruksjon og fremstilling av to- og tre hjulede motorkjøretøy når det gjelder identifisering av betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer på motorsykler.

Direktivet viser også til at i henhold til artikkel 11 i direktiv 2002/24/EF er kravene i UNECE-regulativ nr. 60 med endringer likestilt med kravene i direktiv 2009/80/EF. Bakgrunnen for dette er at det skal være lettere for land utenfor EU å få tilgang til EU`s marked og omvendt.

Vurdering

I kjøretøyforskriften kap. 4 er rådsdirektiv 2002/24/EF om typegodkjenning av motorsykkel innarbeidet.

Direktiv 2009/80/EF er implementert i kjøretøyforskriften kap. 4.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2006)556
Rettsaktnr.: 2009/80/EF
Basis rettsaktnr.: 1993/0029/EF
Celexnr.: 32009L0080

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.09.2009
Frist returnering standardskjema: 14.10.2009
Dato returnert standardskjema: 30.10.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 062/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.07.2010
Høringsfrist: 13.08.2010
Frist for gjennomføring: 12.06.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 15.09.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.09.2010

Lenker

Til toppen