Direktiv om minimumskrav til helse og sikkerhet for arbeidstakere ved bruk av arbeidsutstyr...

Direktiv om minimumskrav til helse og sikkerhet for arbeidstakere ved bruk av arbeidsutstyr...

Directive of the European Parliament and of the Council on the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.10.2009

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.11.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Administrasjonsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XII. Fri bevegelighet for kapital

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivet ble vedtatt i EU 16.september 2009.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/104/EF erstatter og opphever direktiv 89/655/EØF av 30. november 1989, som er blitt betydelig endret 5. desember 1995 ved direktiv 95/63/EF, og noe endret 27. juni 2001 ved direktiv 2001/45/EF.  På grunn av avklarings- og rasjonaliseringshensyn har det derfor vært ønskelig med en kodifisering av direktivet. Direktivet gjelder særlig arbeidsgivers plikter med hensyn til bruk av og valg av arbeidsutstyr, plikt til kontroll av arbeidsutstyret, krav om å legge ergonomiske prinsipper til grunn ved valg og bruk av arbeidsutstyr, og informasjon og opplæring av arbeidstakere.

Merknader

Direktivet har sin hjemmel i EF-traktatens artikkel 137. Det opprinelige direktiv 89/655/EF er gjennomført i forskrift 26. juni 1998, nr. 608, om bruk av arbeidsutstyr.  Videre er nevnte direktiv gjennomført i forskrift 1. januar 2005 nr 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip, forskrift 28. august 1995 nr. 775 om dyrevern i slakterier (kapittel IV Fiksering, bedøving, avliving og avblødning av dyr), og endelig i forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere.   Endringsdirektiv 1995/63/EF, som gjelder særlig krav til kontroll av arbeidsutstyr, ergonomiske hensyn ved bruk av arbeidsutstyr og krav til mobilt arbeidsutstyr og løfting av last, er gjennomført i forskrift 26. juni 1998, nr. 608, om bruk av arbeidsutstyr.  Endringsdirektiv 2001/45/EF som endrer vedlegg II i direktiv 89/655/EF og som særlig gjelder arbeid i høyden, er gjennomført i forskrift 26. juni 1998, nr. 608, om bruk av arbeidsutstyr.  I tillegg er direktivet gjennomført i forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip, og forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere. 

For enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer er endringsdirektivet gjennomført via midlertidig forskrift 19. desember 2003 nr 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø som henviser til forskrift 26. juni 1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr. På dette området gjelder sistnevnte forskrift med unntak av kapittel VIII om sikkerhetsopplæring og kapittel IX om sakkyndig kontroll av arbeidsutstyret.

For petroleumsvirksomhet på norsk sokkel er direktivet gjennomført i §§ 40, 19 og 29, forskrift 3. september 2001 nr. 1157 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten § 9. I tillegg bidrar forskrift 31. august 2001 nr 1016 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten samt forskrift 3. september 2001 nr. 1099 om styring i petroleumsvirksomheten, til gjennomføring av direktivet

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Direktivet anses allerede for å være implementert i norsk rett ved gjennomføring av det opprinnelige direktiv 89/655/EF og de følgende endringsdirektivene, ettersom det nye direktivet er en kodifisering av disse. Det er et nytt preambel til direktivet, men en kan ikke se at dette påvirker rettssituasjonen.  Endringsdirektivet vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge og norske virksomheter. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2008)111
Rettsaktnr.: 2009/104/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009L0104

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.10.2009
Frist returnering standardskjema: 16.11.2009
Dato returnert standardskjema: 16.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 053/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.05.2011

Lenker

Til toppen