Direktivet om villedende og sammenlignende reklame

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/114/EF av 12. desember 2006 om villedende og sammenlignende reklame...

Directive of the European Parliament and the Council concerning misleading and comparative advertising...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.10.2009

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIX. Forbrukervern

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Saken er til vurdering i EFTA/EØS-landene. Direktivet ble vedtatt 12. desember 2006 og publisert 27. desember 2006 (OJ L 376/21 27.12.2006). Fristen for gjennomføring av direktivet i nasjonal rett var satt til 27. desember 2007.

Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen den 12. mars 2009.

Gjennomføringsnotat på skriftlig foreleggelse for SU i perioden 26/8-03/09- 2010. Ingen merknad.

Sammendrag av innhold

EUs opprinnelige direktiv om villedende reklame fra 1984, rådsdirektiv  84/450/EF, ble i 1997 supplert med bestemmelser om sammenlignende reklame i direktiv 97/55 EF. Bestemmelsene om sammenlignende reklame i begge direktivene er presisert til å gjelde både for handlinger overfor forbrukere og handlinger overfor andre næringsdrivende.

Et direktiv 2005/29 om urimelig handelspraksis overfor forbrukere (UCP-direktivet) ble vedtatt 11. mai 2005. Begrepet ”urimelig handelspraksis” her omfatter også villedende og sammenlignende reklame, og dette direktivet vil derfor erstatte de ovennevnte direktiver som grunnlag for å vurdere om slik reklame er ulovlig overfor forbrukere.  UCP-direktivet har imidlertid et snevrere virkeområde enn direktiv 84/450 (herunder opptatt direktiv 97/55 om sammenlignende reklame), siden det bare gjelder handlinger overfor forbrukere.  Gjennom artikkel 14 i UCP-direktivet ble det derfor gjort endringer i direktiv 84/450 slik at sistnevnte direktivs bestemmelser videreføres hva gjelder beskyttelse for næringsdrivende mot ulovlige former for villedende og sammenlignende reklame.

Vurdering

Direktiv 2006/114 representerer en ren kodifisering av direktiv 84/450 slik det fremstår i substans etter siste endring, for å gjøre det mer oversiktlig. Direktivets bestemmelser er således allerede gjennomført i norsk rett i markedsføringsloven med forskrifter, og verken loven eller aktuelle forskrifter behøver endres som følge av det kodifiserte direktivet. 

Andre opplysninger

Direktivet om villedende og sammenlignende reklame er gjennomført i norsk rett ved forskrift til markedsføringsloven

 http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001219-1653.html

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/114/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0114

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.10.2009
Frist returnering standardskjema: 19.11.2009
Dato returnert standardskjema: 19.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 034/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen