Endring av overvåkning og rapportering

Kommisjonsbeslutning av 16. april 2009 som endrer Beslutning 2007/589/EF om overvåkning og rapportering av klimagassutslipp og tonn-kilometer fra luftfartsaktiviteter...

COMMISSION DESCISION of 16 April 2009 amending Decision 2007/589/EC as regards the inclusion of monitoring and reporting guidelines for emissions and tonne-kilometre data from aviation activities ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.10.2009

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Kommisjonen vedtok beslutningen 16. april 2009. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 4. desember 2009 ved EØS-komitebeslutning nummer 148/2009.

Sammendrag av innhold 
Beslutningen er en oppdatering av tidligere beslutning 2007/859/EF om overvåking og rapportering av klimagassutslipp. 

Beslutningen innbærer at luftfartsselskaper som omfattes av direktivet om inkludering av luftfart i EUs kvotesystem, jf. Annex I til kvotedirektivet (direktiv 2003/87/EF), har rapporteringsplikt for sine utslipp av CO2 fra 1. januar 2010. For året 2010 skal selskapene dessuten rapportere aktivitetsdata (målt i tonn-kilometer) som viser hvor mange passasjerer og hvor mye frakt selskapet har fraktet i 2010. 

Ifølge direktivet må luftfartsselskapene levere utkast til overvåkningsplaner for godkjenning til det kompetente organet i den administrerende medlemsstaten minst fire måneder før den første overvåkningsperioden starter, dvs. 31. august 2009. 

Beslutningen fastsetter et detaljert sett med retningslinjer for beregning, måling, overvåkning og rapportering av CO2-utslipp og tonn-kilometer fra luftfartsaktiviteter som har kvoteplikt i henhold til kvotedirektivet. 

Dataene som innrapporteres for 2010 skal blant annet brukes som grunnlag for å tildele vederlagsfrie kvoter til luftfartsaktiviteter og til beregning av medlemsstatenes andel av kvotene som skal selges. Fra 2012 vil innrapporterte utslippsdata danne grunnlaget for beregning av kvoteplikten for det enkelte selskapet. 

Merknader 
Beslutningen er vedtatt med hjemmel i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet). 
  
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/339/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF
Celexnr.: 32009D0339

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.10.2009
Frist returnering standardskjema: 19.11.2009
Dato returnert standardskjema: 22.10.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 148/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.11.2010
Høringsfrist: 22.12.2010
Frist for gjennomføring: 01.01.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 15.04.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.09.2011

Lenker