Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2009 av 29. september 2009 om godkjenning av nytt bruksområde for preparatet av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5 som tilsetningsstoff i fôr til laksefisk og reker (innehaver av godkjenningen Lallemand SAS)...

Commission Regulation (EC) No 911/2009 of 29. September 2009 concerning the authorisation of a new use of the preparation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5 as a feed additive for salmonids and shrimps (holder of the authorisation Lallemand SAS)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.10.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av mikroorganismen Pedicoccus acidilactici CNCM MA 18/5 som tilsetningsstoff i fôr til laksefisk og til reker. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer og har identifikasjonsnr. 4d1712. Godkjenningen er gitt til firmaet Lallemand SAS, med varighet til 20.10.2019. Preparatet er tidligere godkjent som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling og slaktegris.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelsen, dyrehelsen og miljøet. De bekrefter at det har gunstig virkning ved å redusere antall deformerte fisk og øke overlevelsesevnen og tilveksten hos reker. Anbefalt dosering for laksefisk er 3x109 KDE/kg fullfôr. Ved håndtering av preparatet skal det benyttes støvmaske. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II, og den sendes til høring sammen med andre rettsakter på området, med høringsfrist 6 uker.

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynet. Den tillater bruk av et mikroorganismepreparat i fôr til fisk og reker, og fiskefôrindustrien vil vurdere å ta dette i bruk ut fra praktiske og økonomiske forhold. Fiske- og rekeoppdrettere kan imidlertid etterspørre produktet tilsatt fôret dersom de antar at det kan bedre deres produksjonsresultater.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 911/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0911

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.10.2009
Frist returnering standardskjema: 23.10.2009
Dato returnert standardskjema: 05.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 022/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.10.2009
Høringsfrist: 04.12.2009
Frist for gjennomføring: 13.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker