Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 910/2009 av 29. september 2009 om godkjenning av nytt bruksområde for preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôr til hester (innehaver av godkjenningen Lallemand SAS)...

Commission Reguation (EC) No 910/2009 av 29 September 2009 concerning the authorisation of a new use of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 as a feed additive for horses (holder of the authorisation Lallemand SAS)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.10.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av preparatet Saccharomyces cereviciae CNCM I-1077 til bruk i hestefôr. Mikroorganismen er tidligere godkjent som tilsetningsstoff i fôr til melkegeiter, melkesauer og lam.

Sacharomyces cerevisiae CNCM I-1077 er klassifisert i kategorien Zootekiske tilsetnigsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsefremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a1711. Godkjenningen er gitt til firmaet Lallemand SAS, med varighet til 20.10.2019.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelsen, dyrehelsen og miljøet. De bekrefter at det har gunstig effekt på fordøyelsen av trevler i fôret. I coated form skal preparatet bare benyttes i pelletert fôr. Det skal benyttes verneutstyr dersom innblanding av preparatet i fôr foretas i lokaler uten avtrekk. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2009 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II, den høres sammen med andre rettsakter på området og med høringsfrist på 6 uker.

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien kan benytte preparatet også i fôrblandinger til hester, og utvidet bruksområde kan gi en effektiviseringsgevinst. Hesteholdere kan oppnå at hestene utnytter trevlerrikt fôr bedre.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks-og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 910/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0910

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.10.2009
Frist returnering standardskjema: 23.10.2009
Dato returnert standardskjema: 05.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 022/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.10.2009
Høringsfrist: 04.12.2009
Frist for gjennomføring: 13.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker