Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 904/2009 av 28. september 2009 om godkjenning av guanidin-eddiksyre som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling...

Commission Regulation (EC) No 904/2009 of 28 September 2009 concerning the authorisation of guanidinoacetid acid as a feed additive for chickens for fattening...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.10.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av guanidin eddiksyre (CAS Nr 352-97-6) som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling. Preparatet er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper, den funksjonelle gruppe Aminosyrer, deres salter og analoger og har identifikasjonsnr. 3c3.7.2. Godkjenningen er gitt fram til 19.10.2019 og er ikke knyttet til noe firma.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelsen, dyrehelsen og miljøet. Preparatet er et aminosyretilskudd og skal blandes inn i fôret som en premiks. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. 

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II, og den vil bli sendt til høring sammen med andre rettsakter på området, med høringsfrist 6 uker.

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynet, verken økonomisk eller administrativt. Fôrindustrien får tilgang til et aminosyrepreparat som kan vurderes brukt ut fra praktiske og økonomiske forhold hos dem som produserer fjørfefôr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 904/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0904

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.10.2009
Frist returnering standardskjema: 23.10.2009
Dato returnert standardskjema: 05.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 022/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.10.2009
Høringsfrist: 04.12.2009
Frist for gjennomføring: 13.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker