Forsiden

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 903/2009 av 28. september 2009 om godkjenning av preparatet Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling (innehaver av godkjenningen Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representert ved Mitsui & Co Deutschland GmbH)...

Commission Regulation (EC) No 903/2009 of 28. September 2009 concerning the authorisation of the preparation of Clostridium butyricum MYIAIRI 588 (FERM-P 1467) as a feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, represented by Mitsui & Co. ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.10.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av preparatet Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) til bruk i fôr til slaktekylling. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1830. Godkjenningen er gitt til firmaet Miyarisan Pharmaceutcal Co. Ltd, representert ved Mitsui & Co Deutschland GmbH med varighet til 19.10.2009.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelsen, dyrehelsen og miljøet. De bekrefter at det har gunstig virkning på fôrutnyttelsen. Preparatet er tillatt brukt i fôrblandinger som inneholder følgende koksidiostatika som er godkjent i Norge: Monensin natrium, narasin og maduramicin. Ved håndtering av preparatet skal det benyttes støvmaske, vernebriller og hansker. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II , og den høres sammen med andre rettsakter på området, med høringsfrist 6 uker. Rettsakten får verken økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien får et nytt mikroorganismepreparat til bruk i slaktekyllingfôr, og de vil ut fra praktiske og økonomiske forhold kunne vurdere å ta det i bruk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Matilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 903/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0903

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.10.2009
Frist returnering standardskjema: 23.10.2009
Dato returnert standardskjema: 05.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 022/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.10.2009
Høringsfrist: 04.12.2009
Frist for gjennomføring: 13.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker