EgenskapVerdi
Notat id:8770
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold
Sortering Vedlegg/protokoll:6
Kapittel i EØS-avtalen:II. Fôrvarer
Sortering Kapittel:1

Tittel:

Kommisjonsforordning (EF) nr. 903/2009 av 28. september 2009 om godkjenning av preparatet Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling (innehaver av godkjenningen Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representert ved Mitsui & Co Deutschland GmbH)...


{"name":"Kommisjonsforordning (EF) nr. 903/2009 av 28. september 2009 om godkjenning av preparatet Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling (innehaver av godkjenningen Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representert ved Mitsui & Co Deutschland GmbH)...","depName":"LMD","description":{"description":"<p><strong>Sammendrag av innhold</strong></p><p>Rettsakten omhandler godkjenning av preparatet <i>Clostridium butyricum</i> MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) til bruk i f&ocirc;r til slaktekylling. Preparatet er klassifisert i kategorien&nbsp;Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1830. Godkjenningen er gitt til firmaet Miyarisan Pharmaceutcal Co. Ltd, representert ved Mitsui &amp; Co Deutschland GmbH med varighet til 19.10.2009.</p><p>EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelsen, dyrehelsen og milj&oslash;et. De bekrefter at det har gunstig virkning p&aring; f&ocirc;rutnyttelsen. Preparatet er tillatt brukt i f&ocirc;rblandinger som inneholder f&oslash;lgende koksidiostatika som er godkjent i Norge: Monensin natrium, narasin og maduramicin. Ved h&aring;ndtering av preparatet skal det benyttes st&oslash;vmaske, vernebriller og hansker. Det er angitt analysemetode for preparatet.</p><p>Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komit&eacute; for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon f&ocirc;rvarer.</p><p><strong>Merknader </strong></p><p>Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i f&ocirc;rvarer. Endringen foretas i vedlegg II , og den h&oslash;res sammen med andre rettsakter p&aring; omr&aring;det, med h&oslash;ringsfrist 6 uker. Rettsakten f&aring;r verken &oslash;konomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. F&ocirc;rindustrien f&aring;r et nytt mikroorganismepreparat til bruk i slaktekyllingf&ocirc;r, og de vil ut fra praktiske og &oslash;konomiske forhold kunne vurdere &aring; ta det i bruk.</p><p><strong>Sakkyndige instansers merknader</strong></p><p>Rettsakten har v&aelig;rt vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Milj&oslash;verndepartementet, N&aelig;rings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Matilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.</p>","draftno":8770,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"Rettsakten er innlemmet i E&Oslash;S-avtalen.","valuation":"Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":null,"actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":false,"article103Specified":true,"articleType":"Forordning","articleno":"903/2009","basisArticleno":"","celexno":"32009R0903","changed":"2010-03-15T00:00:00","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-gjennomføringsnotat","draftno":8770,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold","eeaAttachmentChapter":"II. Fôrvarer","eeaAttachmentChapterIndex":1,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":6,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":"2009-12-04T00:00:00","endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Commission Regulation (EC) No 903/2009 of 28. September 2009 concerning the authorisation of the preparation of Clostridium butyricum MYIAIRI 588 (FERM-P 1467) as a feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, represented by Mitsui & Co. ...","established":"2009-10-01T00:00:00","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Kommisjonen","journalLink":"http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:256:0026:0027:EN:PDF ","komLink":"","komno":"","lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":"","notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":"","otherLink":"","partOfEea":"2010-03-12T00:00:00","partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":"022/2010","politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":"","pubType":null,"pubno":2606,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":"","reviewLetterLink":"","reviewedSu":"2009-10-30T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Fôrtilsetningsstoff","showXoEurosite":true,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":"2010-03-13T00:00:00","startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":"2009-10-20T00:00:00","startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2009-10-05T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2009-10-23T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2009-11-05T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Matproduksjon","suId":13,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Kommisjonsforordning (EF) nr. 903/2009 av 28. september 2009 om godkjenning av preparatet Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling (innehaver av godkjenningen Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representert ved Mitsui & Co Deutschland GmbH)...","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":4,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2010-03-22T00:00:00","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":4,"publishedStepSpecified":true,"pubno":8770,"pubnoSpecified":true},"suName":"Matproduksjon","xoName":"Ingunn Ormstad"}