Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 900/2009 av 25. september 2009 om godkjenning av selen-methionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 som tilsetningsstoff til fôr...

Commission Regulation (EC) No 900/2009 of 25 September 2009 concerning the authorisation of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 as a feed additive...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.10.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av selen-methionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter. Preparatet er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoff med ernæringsmessige egenskaper, funksjonell gruppe Mikromineraler og har identifikasjonsnr. 3b8.12. Godkjenningen er gitt til 19.10.2019 og er ikke knyttet til noe firma.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelsen, dyrehelsen og miljøet. De bekrefter også at det har effekt som biotilgjengelig selenkilde til alle dyrearter. Det er angitt analysemetode for preparatet. Ved håndtering av preparatet skal det benyttes støvmaske, vernebriller og hansker. 

Godkjenningen er i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2009 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II, og den sendes på høring sammen med andre rettsakter på området. Høringsfristen er 6 uker.

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien får tilgang på et selenpreparat som kan nyttes til alle dyrearter. Dette kan gi effektivisering ved innkjøp og bruk av selen i fôr og trolig kostnadssparing.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestilingsdepartementet, Finansdepartementet, Mijløverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 900/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0900

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.10.2009
Frist returnering standardskjema: 23.10.2009
Dato returnert standardskjema: 05.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 022/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.10.2009
Høringsfrist: 04.12.2009
Frist for gjennomføring: 13.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen