Gruppefritak for vertikale avtaler

Kommisjonsforordning (EU) nr. 330/2010 av 20. april 2010 om anvendelsen av traktatens artikkel 101 nr. 3 på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden ...

Commission Regulation (EU) No 330/2010 of 20 April 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.10.2009

Spesialutvalg: Konkurransesaker

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.04.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIV. Konkurranseregler

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen vedtok det nye gruppefritaket 20. april 2010.

Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 77/2010 av 11. juni 2010. Beslutningen trådte i kraft 12. juni 2010.

EØS-komiteens beslutning er gjennomført i norsk rett ved forskrift 14. juni 2010 nr. 818. Forskriften trådte i kraft straks.

Sammendrag av innhold

Traktaten artikkel 101 nr. 1 setter forbud mot avtaler og samarbeid som har til formål eller virkning å vri konkurransen. Artikkel 101 nr. 3 gir unntak fra forbudet dersom de fire angitte vilkårene for unntak er oppfylt. Tidligere forutsatte et unntak etter artikkel 101 nr. 3 et formelt vedtak av Kommisjonen, enten ved enkeltvedtak eller ved unntak for bestemte grupper/typer avtaler, såkalte gruppefritak. Etter ikrafttredelsen av rådsforordning (EF) nr. 1/2003, gir art. 101 nr. 3 et automatisk unntak fra forbudet (legalunntak) dersom vilkårene er oppfylt. Det er foretakenes ansvar å selv vurdere om deres adferd er lovlig i henhold til art. 101. Kommisjonen har likevel opprettholdt ordningen med gruppefritak for å lette vurderingen for foretakene og gi de foretak som oppfyller vilkårene i gruppeunntaket en "trygg havn", samt for å gi veiledning til nasjonale konkurransemyndigheter når de håndhever artikkel 101 på slike avtaler. Kommisjonen supplerer i betydelig grad gruppefritakene med omfattende retningslinjer for håndhevingen av artikkel 101. Retningslinjene binder Kommisjonen i dens håndheving av regelverket.

Traktaten artikkel 101 tilsvarer EØS-avtalen artikkel 53.  

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2970/1999, som fastsatte gruppefritak for vertikale avtaler, utløp 31. mai 2010. Kommisjonen vedtok 20. april 2010 et nytt gruppefritak for vertikale avtaler, forordning (EU) nr. 330/2010. Det nye gruppefritaket gjelder fra 1. juni 2010 til 31. mai 2022. Kommisjonen vedtok samtidig reviderte retningslinjer for vertikale avtaler.

Kommisjonen har konstatert, på bakgrunn av egne erfaringer og uttalelser fra tredjeparter, at reglene har fungert godt i praksis. Det har derfor ikke vært behov for vesentlige endringer i gruppefritaket eller i retningslinjene. Kommisjonen har likevel vedtatt noen endringer for å hensynta utviklingen i markedene, herunder særlig internettsalg og kjøpermakt hos de store distributørene. De viktigste endringene er:

  • Forordning (EF) nr. 2790/1999 fikk anvendelse dersom leverandørens markedsandel ikke oversteg 30%. Det nye gruppefritaket fastsetter at heller ikke kjøpers markedsandel må overstige 30% for at gruppefritaket skal komme til anvendelse. Endringen reflekterer at også store kjøpere kan påføre skade på konkurransen.
  • Det presiseres i retningslinjene at salg på Internett som hovedregel er å anse som passivt salg, som ikke kan begrenses. Det kan likevel stilles kvalitative krav til distributøren og krav om at et visst kvantum selges gjennom butikk.

For å gi foretakene anledning til å tilpasse seg det nye regelverket, er det gitt en overgangsordning frem til 31. mai 2011 for avtaler som per 31. mai 2010 ikke oppfylte vilkårene for fritak i det nye gruppefritaket, men som oppfylte vilkårene for fritak i forordning (EF) nr. 2790/1999.

Merknader

Gruppefritaket erstatter kommisjonsforordning (EF) nr. 2790/1999, som er inntatt i EØS-avtalen vedlegg XIV og gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. desember 1992 nr. 964 om materielle konkurranseregler i EØS-avtalen. Vedtagelsen av et nytt gruppefritak innebærer at forskriften må endres tilsvarende.

Sakkyndige instansers merknader

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet finner det hensiktsmessig at gruppeunntaket for vertikale avtaler videreføres, og støtter endringene i regelverket.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Saken innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser,

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0330/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0330

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.04.2010
Frist returnering standardskjema: 30.04.2010
Dato returnert standardskjema: 27.04.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 077/2010
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.08.2009
Høringsfrist: 15.09.2009
Frist for gjennomføring: 14.09.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 14.06.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen