Kommisjonens retningslinjer -bredbåndsutbygging

EU-kommisjonens retningslinjer for bredbåndsutbygging...

Community Guidelines for the application of State aid rules in relation to rapid deployment of broadband networks ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.10.2009

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XV. Statsstøtte

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonens retningslinjer ble publisert den 30. september i Official Journal C 235, 30.9.2009, s.7. EFTA Surveillance Authority ("ESA") vil vedta tilsvarende retningslinjer under løpet av høsten 2009.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har vedtatt retningslinjer for offentlig støtte til rask utbygging av bredbåndsnett. Spesialutvalget ble informert i e-post av 13. oktober 2009.  Norske myndigheter har kommet med innspill i prosessen. ESA vil vedta tilsvarende retningslinjer under høsten 2009. Retningslinjene angir vilkår for når Kommisjonen kan godkjenne slik støtte. 

Retningslinjene bygger på Kommisjonens praksis i enkelt saker samt rettspraksis fra saker om støtte til tradisjonelle bredbånd. Hensikten med retningslinjene er å stedfeste dagens praksis, samt å utvikle prinsipper for støtte til høyhastighets internettforbindelse dvs. Neste Generasjons Bredbånd. Formålet med retningslinjene er å sikre en rask utbygging av bredbåndsnettet i Europa, men samtidig sikre konkurransemessige hensyn.

Materiellt innhold i de nye reglene

Retningslinjene forklarer hvordan offentlige midler kan kanaliseres inn i etableringen av grunnleggende bredbåndsnett og neste generasjons bredbånd, ” Next Generation Access”  ("NGA") i områder, hvor private operatører ikke investerer. Retningslinjene redegjør for forskjellen mellom konkurransedyktige områder ("sorte" områder), hvor der ikke er behov for statsstøtte, og ulønnsomme eller underforsynte områder ("hvite" og "grå" områder), hvor det kan være berettiget at gi statsstøtte, hvis bestemte betingelser er oppfylt.  Denne forskjell tilpasses siden til NGA-nett (hvis etablering er på et tidlig stadium) ved at det kreves at medlemslandene tar hensyn til ikke kun eksisterende NGA-infrastruktur, men også til teleoperatørers konkrete investeringsplaner om å etablere slike nett innen nær fremtid.

I retningslinjene fastsettes en rekke viktige forutsetninger for at støtte skal kunne gis (f.eks detaljert kartlegging, en åpen anbudskonkurranse, en forpliktelse til åpen adgang, teknologinøytralitet og tilbakebetalingsklausuler) for at fremme konkurransen og unngå at fortrenge private investeringer

Merknader

ESA vil vedta tilsvarende retningslinjer innen løpet av høsten. ESAs retningslinjer skal ikke tas inn i norsk rettt men vil indirekte få innvirkning på Norges mulighet til å gi statsstøtte til utbygging av bredbåndsnett.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonen sendte under våren 2009 ut et utkast til retningslinjer på høring og holdt den 22. juni 2009 en offentlig høring der EU-landene og EFTA-landene hadde mulighet å komme med innspill. Norske representanter deltokk i møtet og kom med innspill knyttet til punkt 2.3.3 d) og e)  i retningslinjene, samt stilte spørsmål om hvordan man skulle håndtere støtte som dekker både "hvite" og "grå" områder.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Lenke til Kommisjonens pressemelding:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1332&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

Lenke til Memo fra Kommisjonen (Q&A)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/396&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Nøkkelinformasjon

Type sak Annet
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: