Montering av lys på to og trehjulet motorsykkel

Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/67/EF av 13. juli 2009 om montering av lykter og lyssignaler på to- og trehjulet motorsykkel (kodifisering)...

Directive 2009/67/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the installation of lighting and light-signalling devices on two or three wheel motor vehicles ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.10.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.12.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Europaparlamentet og Rådet vedtok direktivet 13. juli 2009. Det kommer til anvendelse fra 1. januar 2010.

Direktiv 2009/67/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte av 21. oktober 2011, ved komitebeslutning 113/2011. Rettsakten er implementert i forskrift av 4.oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), ved endringsforskrift av 1. november 2011.

Sammendrag av innhold

Man har tidligere funnet det nødvendig å vedta harmoniserte krav til montering av lys og lyssignal på motorsykkel for å muliggjøre EF-typegodkjenning etter prosedyren som er fastsatt i direktiv 2002/24/EF.

Direktiv 2009/67/EF er en kodifisering av tidligere rettsakter. Direktivet opphever direktiv 93/92/EF med tillegg, og endringsdirektiv 2000/73/EF. Direktiv 93/92/EF er et særdirektiv til direktiv 92/61/EØF, som er endret ved direktiv 2002/24/EF (typegodkjenningsdirektivet for motorsykler).

Direktiv 2009/67/EF fastsetter tekniske krav til lys og lysanordninger, både generelle krav for alle to- og trehjulede motorsykler (bilag 1) og mer spesifikke krav for de enkelte undergrupper, jf. bilag 2 om krav til lysmontering for mopeder, bilag 3 for trehjulet moped og lette firehjuls motorsykler, bilag 4 for motorsykler, bilag 5 for motorsykkel med sidevogn, bilag 6 for trisykler.

Det presiseres at lysanordninger typegodkjent for kjøretøy i kategori M1 og N1 også kan benyttes på to- og trehjulet motorsykkel. Videre skal godkjenninger for lysanordninger gitt i henhold til ECE-regulativ 53 aksepteres som alternativ standard ved typegodkjenning av motorsykkel. 

Vurdering

Direktiv 93/92/EØF er implementert i kjøretøyforskriften § 28-2. Bestemmelsen må endres for å implementere direktiv 2009/67/EF.

Direktivet er relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2007)768
Rettsaktnr.: 2009/67/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/24/EF
Celexnr.: 32009L0067

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2009
Frist returnering standardskjema: 13.11.2009
Dato returnert standardskjema: 16.12.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 113/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.07.2010
Høringsfrist: 13.08.2010
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 01.11.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.11.2011