Plassering av kjennemerker på motorsykkel

Europaparlamentets- og Rådets direktiv 2009/62/EF av 13. juli 2009 om plassering av kjennemerke på to- og trehjulede kjøretøyer (kodifisert utgave)...

Directive 2009/62/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 relating to the space for mounting the rear registration plate of two or three-wheel motor vehicles (codified version)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.10.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Parlamentet og Rådet vedtok direktivet 13. juli 2009, og det kom til anvendelse i EU fra 1. januar 2010.

Sammendrag av innhold

Direktiv 93/94/EØF er et av særdirektivene i EF-typegodkjenningsordningen for motorsykkel. Direktivet er blitt endret flere ganger. Kommisjonen har bestemt at etter hver tiende endring av et direktiv skal dette kodifiseres for at det skal være lettere å lese og enklere å bruke. 

Direktiv 2009/62/EF fastsetter tekniske bestemmelser for konstruksjon og synlighet når det gjelder plassering av kjennemerke på motorsykkel, som definert i direktiv 2002/24/EØF. I bilag I er det fastsatt dimensjoner på kjørtøyet hvor kjennemerket skal plasseres. Direktivet beskriver ikke størrelsen på kjennemerket. I bilag II er det angitt hvilke direktiver som oppheves i forbindelse med kodifiseringen; direktiv 93/94/EØF og 99/26/EF.

Vurdering

Direktiv 93/94/EØF er implementert i kjøretøyforskriften § 39-2, (forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr) gitt i medhold av vegtrafikkloven av 18. juni 1965 § 14. Kjøretøyforskriften § 39-2 har blitt endret for å implementere direktiv 2009/62/EF.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2006)478
Rettsaktnr.: 2009/62/EF
Basis rettsaktnr.: 1993/0094/EF
Celexnr.: 32009L0062

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.09.2009
Frist returnering standardskjema: 14.10.2009
Dato returnert standardskjema: 30.10.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 062/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.07.2010
Høringsfrist: 13.08.2010
Frist for gjennomføring: 12.06.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 15.09.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.09.2010

Lenker