Sprøytemiddelmaskindirektivet

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/127/EF om sprøytemiddelmaskiner som endrer direktiv 2006/42/EF maskindirektivet...

Directive of the European Parliament and of the Council 2009/127/EC for pesticide application, amending Directive 2006/42/EC of 17 May 2006 on Machinery....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.10.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.08.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Administrasjonsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIV. Maskiner

Status

Direktivet følger medbestemmelsesprosedyren, jf. EF-traktaten artikkel 251 (3).Det ble oppnådd enighet i Europaparlamentet om forslaget 22. april 2009, og Rådet godkjente forslaget den 24. september 2009. Direktivet ble vedtatt 21. oktober 2009 og kravene skal gjennomføres fra og med 15. desember 2011.  

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen fremmet 5. september 2008 forslag til direktiv om sprøytemiddelmaskiner, eller plantevernutstyr som er en mer alminnelig betgnelse på slikt utstyr. Direktivet ble vedtatt 21. oktober 2009 og er en del av Kommisjonens strategi for en bæredyktig anvendelse av plantevernmidler (se Kommisjonens meddelelse "Temastrategi for bæredyktig anvendelse av pesticider"(KOM (2006) 372).  Formålet med direktivet er å redusere risikoer for mennesker og miljø knyttet til plantevernmidler, gjennom å sikre at sprøytemiddelmaskiner konstrueres og fremstilles på en slik måte at pantevernmidlers skadelige virkninger på menneskers helse og miljø minimeres. Direktivet stiller funksjonelle konstruksjonskrav i forhold til virkemåte, service og vedlikehold.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Endringsdirektivet har sin hjemmel i EF-traktatens artikkel 95. Direktivet er fremsatt som en endring i direktiv 2006/42/EF. Maskindirektivet er inntatt i EØS-avtalen, Vedlegg II, Kapittel XXIV. Maskindirektivet er i dag gjennomført i forskrift 19. august 1994 nr. 820 om maskiner. Maskindirektivet 2006/42/EF av 17. mai 2006 er gjennomført i forskrift av 20. mai 2009 nr. 544. Kommisjonens direktiv til endringer når det gjelder sprøytemiddelmaskiner vil medføre en del mindre endringer i forskriften.    Saken er ikke ferdigbehandlet med sikte på beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen.


Gruppe:
Direktivet vurderes å høre under gruppe 2, da det kun vil være behov for mindre forskrifsendringer.

Administrative og økonomiske konsekvenser:
Vi er ikke kjent med at det finnes norske produsenter av slik utstyr. Kvernland opplyser at de har sin produksjon av slike maskiner i Nerderland. Det er behov for et et visst opplæringsbehov i Arbeidstilsynet som følge av et mer spisset fokus i mardedskontroll med sprøytemiddelmaskiner. Mattilsynet og Institutt for tekniske fag (UMB) vil følge opp arbeidet med standarder for funksjonstesting av spredeutstyr for plantevernmiddel.

Sakkyndige instansers merknader

Norge, ved Arbeidstilsynet, har gjennom deltakelse i arbeidsgruppe Working Group 98/37/EF blitt informert om forslaget, som ikke har vært ansett som kontroversielt. Direktiv 2009/127/EF behandles av Spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten anses som relevant og akseptabel. Forslaget til endringer i maskinforskriften var på nasjonal høring fra 27. april 2012 til 1. august 2012.

Vurdering

Direktivet innebærer tilføyelser i maskindirektivet 2006/42/EF for sprøytemiddelutstyr/maskiner, som ikke har vært særskilt regulert frem til nå.  I behandlingen i Europaparlamentet, ble virkeområdet innsnevret, idet de viste til behovet for sammenheng med Kommisjonens forslag til rammedirektiv (KOM (2006) 373), vedtatt som 2009/128/EU, om sprøytemidler som inntil videre kun gjelder for plantevernmidler, og ikke biocider. Rammedirektivet innfører krav til inspeksjon og vedlikehold av sprøytemiddelmaskiner som er i profesjonell bruk, men berører ikke krav til konstruksjon og omsetning av slike maskiner. Det ble imidlertid tilføyd i preambelen at en eventuell utvidelse til også å gjelde biocider, må vurderes nærmere innen 31. desember 2012 av Kommisjonen. De fleste endringene vil finne sted i maskindirektivet vedlegg I, og da hovedsakelig som et nytt kapittel 2.4 om sprøytemiddelmaskiner. Kommisjonen har varslet at de vil gi standardiseringsorganisasjonen i EU, CEN, mandat til å utvikle egne harmoniserte standarder som industrien kan støtte seg på. 

Mattilsynet og Institutt for tekniske fag (UMB) vil følge opp arbeidet med standarder for funksjonstesting av spredeutstyr for plantevernmiddel, slik at de enkelte standardene mest mulig tilpasses norske forhold og vil være i tråd med standardene som utarbeides i forbindelse med endringen i maskindirektivet.Direktiv 2009/127 om sprøytemiddelmaskinerviser til Direktiv 2009/128 om bærekraftig bruk av pesticider som er til vurdering i EFTA-landene.  

Andre opplysninger

Direktivets konstruksjonskrav til sprøytemiddelmaskiner er foreslått tatt inn i maskinforskriften vedlegg I. Maskinforskriften retter seg mot produsenter, deres representanter, importører, leverandører og andre forhandlere av maskiner og produkter. Imidlertid bestemmer forskrift av 6. desember 2011, nr. 1357 om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 10-5 at arbeidsgiver skal sørge for at det kun benyttes arbeidsutstyr som er i samsvar med forskriftskravene til det aktuelle arbeidsutstyret, og de tekniske kravene i forskrift om maskiner vedlegg I, for maskiner og sikkerhetskomponenter som går under forskrift om maskiner.  Direktiv 2009/127/EF bestemmer at medlemsstatene skal anvende konstruksjonskravene til sprøytemiddelmaskiner fra den 15. desember 2011. Dette innebærer at sprøytemiddelmaskiner produsert og levert etter denne datoen skal oppfylle de nye konstruksjonskravene. Som nevnt ovenfor pålegger forskrift om utførelse av arbeid § 10-5 arbeidsgiver å sørge for at det kun benyttes forskriftsmessig arbeidsutstyr. Maskinforskriften vedlegg I kommer for øvrig også til anvendelse på brukte maskiner som endres vesentlig eller for brukte maskiner som kommer fra 3. land og inn til EØS-området etter 15.12.2011.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2008)535
Rettsaktnr.: 2009/127/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009L0127

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.11.2009
Frist returnering standardskjema: 08.01.2010
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen