Tekniske krav til fotgjengerbeskyttelse

Kommisjonens forordning (EF) nr. 631/2009 av 22. juli 2009 om gjennomføringsbestemmelser for bilag I til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 78/2009 om typegodkjenning av kjøretøy for så vidt angår beskyttelse av fotgjengere og andre trafikanter og om endring av direktiv 2007/46/EF, ...

Commision Regulation (EC) No 631/2009 of 22 July 2009 laying down detailed rules for the implementation of Annex I to Regulation (EC) No 78/2009 of the European Parliament and of the Council on the type-approval of motor vehicles with regard to the protection of pedestrians and other vulnerable ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.10.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.02.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Kommisjonen vedtok forordningen 22. juli 2009. Den trådte i kraft i EU 14. august 2009. 

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 10. februar 2012, beslutning nr. 7/2012. Rettsakten ble implementert gjennom ny forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012.

Sammendrag av innhold

I forordning (EF) nr. 78/2009 anføres det grunnleggende krav til den ytre utformingen av kjøretøy til beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter. Kjøretøyene skal utformes slik at deler og utstyr på bilen, som kommer i kontakt med myke trafikanter, i minst mulig grad er til skade for trafikantene. Kravene til prøvemetode som er angitt i forordning 78/2009/EF er basert på kravene i direktiv 2003/102/EF. Ifølge en undersøkelse som er foretatt i Storbritannia er det behov for å forbedre prøvemetodene samt innføre nye tekniske krav. Kommisjonen har derfor funnet det nødvendig å fastsette nye tekniske krav for prøving av fotgjengerbeskyttelsen. Forordningen opphever direktiv 2003/102/EF og 2005/66/EF. Tekniske krav til fotgjengerbeskyttelsen er angitt i bilag I i forordningen.

Det har ikke vært direkte deltakelse i Kommisjonens arbeidsgruppe. Imidlertid har VD vært tilstede i foraene MVWG og TCMV, der temaet beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter har blitt drøftet på mer generell basis.

Administrative/økonomiske konsekvenser 

Rettsakten har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser

Merknader

Norsk næringsliv har ikke vært hørt i tidlig fase da det i liten grad berøres. Når høringen går ut vil eventuell berørt bransje få informasjon samt mulighet til å uttale seg.

Sakkyndige instanser merknader

EØS notatet er til behandling i spesialutvalget for handelsforenkling der alle departementer deltar.

Vurdering

Direktiv 2005/66/EF er implementert i kjøretøyforskriften § 14-3. Ved opphevelse av dette direktivet i EU, må bestemmelsen § 14-3 også endres. Direktiv 2003/102/EF er implementert i § 48-4 i kjøretøyforskriften, som følgelig også må endres.

Forordningen er relevant og akseptabelt for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0631/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0631

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.09.2009
Frist returnering standardskjema: 14.10.2009
Dato returnert standardskjema: 01.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 007/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.07.2010
Høringsfrist: 13.08.2010
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 15.09.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.08.2012

Lenker