Tekstilnavn

Kommisjonsdirektiv 2009/121/EF av 14. september 2009 endrer, med hensikt for dets tillempning til teknisk fremskritt, bilag I og V i direktiv 2008/121/EF fra det Europeiske Parlament og Rådet om tekstilnavn...

Commission Directive 2009/121/EC of 14 September 2009 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Annexes I and V to Directive 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council on textile names...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.10.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.11.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XI. Tekstiler

Status

Kommisjonsdirektivet er vedtatt i EU. Korrigeringen er publisert i "Official Journal of the European Union" 15. september 2009.  Rettsakten  er innlemmet i EØS-avtalen 2. juli 2010.

Sammendrag av innhold

Det er foretatt endringer i direktiv 2008/121/EF ved å tilføye fiberen "melamin" til listen over fibere i vedlegg I og V til direktivet. Endringene gjøres i direktiv 2009/121/EF i vedlegg I med tilføyelse i rekke 48 "melamin" samt en definisjon av denne fibertypen. I vedlegg V er "48 Melamin 7,00" føyd til.

"Melamine" er den engelske betegnelsen på fiberen.

Norge har ikke deltatt i den tekniske arbeidsgruppen relatert til direktivet.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/121/EF (omarbeiding av tidligere direktiver) er implementert i norsk rett gjennom forskrift 3. desember 1998 om fibermerking av tekstilprodukter fastsatt med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3 og § 3a. Jf. kgl.res. 22. desember 1995. Jf. EØS-avtalen vedlegg II ka. A XI. Forskriften er fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet. Vedleggene til forskriften må oppdateres tilsvarende endringene som er vedtatt i direktiv 2009/121/EF. Vedlegg A som omfatter klassefisering av fibere og vedlegg D "Fuktighetsfaktorer til bruk ved beregning av fibervekten i et tekstilprodukt" i forskriften må oppdateres.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling og anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Etter det vi har fått opplyst er melamin som benyttes i tekstiler melaminpolymer som skal være en stabil kjemisk forbindelse som ikke  avgir melamin ved bruk. I henhold til Kommisjonen er melamin derfor ikke farlig i tekstiler. Endringene er funnet relevante og akseptable.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/121/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009L0121

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.10.2009
Frist returnering standardskjema: 16.11.2009
Dato returnert standardskjema: 09.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.07.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 082/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.01.2010
Høringsfrist: 15.03.2010
Frist for gjennomføring: 15.09.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 15.09.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.09.2010

Lenker